อโหสิกssม นำสุข อโหสิมงคล พ้นทุกข์ บทความจากท่านปิยโสภณ

บทความดี เกี่ยวกับการ อโหสิกssม จาก พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) พระพุทธองค์ตรัสว่า 

“สัตว์ทั้งหลาย มีกssมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกssม มีกssมเป็นผู้ให้ผล มีกssมเป็นกำเนิด มีกssมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกssมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกssมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ ว จะต้องได้เสวยผลกssมแน่นอน ทำดีได้ดี ทำชั่ วได้ชั่ วหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น”

ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ หากนึกถึงกฎแห่งกssม กฎแห่งกssมคือกฎแห่งความสมดุลของเหตุผลทั้งในและนอกกาลเวลา ในเวลาพูดดีก็มีคนรัก ใส่ร้ า ยเขาก็เกิດโทษภัยแก่ตัว ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ลักขโมยย่อมเป็นที่ระแวง เพียงเ รื่ อ งวจีกssมในวันนี้ยังส่งผลต่อชีวิต แล้วกssมที่หมกเม็ดในความคิดจะส่งผลขนาดไหน นอกกาลเวลาอันเป็นมโนกssมหรือความลับในอารมณ์

อโหสิกssมคือการชำระความลับในอารมณ์ที่หมักหมมหมกเม็ดข้ามภพชาติ คนที่พย าบาทเบียดเบียนกันชาตินี้ เชื่อหรือว่าจะไม่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ชาติปางก่อน คู่รักแรงบุญวันนี้จะไม่เชื่อเลยหรือว่า กssมแต่ชาติปางก่อนได้จัดสรรให้เรามาพบกันอีกชาตินี้ เพื่อนรักที่คบกัน ไว้ใจกัน เข้าใจกัน สุขทุกข์ด้วยกันในวันนี้ จะไม่เชื่อเลยหรือว่ามีแรงส่งจากชาติปางก่อน

ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อกssมในอดีต แต่ก็ไม่ควรละเลยพัฒนาการกssมในปัจจุบัน มนุษย์ประเสริฐสุดเพราะพัฒนาตนเอง การหลงงมอดีตเพียงอย่างเดียวอาจทำร้ า ยปัจจุบันได้ เมื่อเราพากเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมองไม่เห็นผลก็ไม่ต้องเสียใจ ให้นึกถึงว่ากssมดีวันนี้ยังไม่ส่งผล หากแต่เรากำลังเสวยผลกssมที่ทำไว้ในอดีต

การคิดเ รื่ อ งกssมทำให้ใจมีทางออกไม่ต้องไปกล่าวโทษใครให้เสียเวลา เราเกิດมากี่พบกี่ชาติแล้วไม่มีใครจำได้ เกิດ - ต า ยเกิດ - ต า ยทับซ้อนกันนับชาติไม่ถ้วน บางชาติก็ดี บางชาติก็ร้ า ย ขึ้นอยู่กับกssมที่เราทำและผลกssมวันนั้นก็ส่งผลในวันนี้เสมอ

การได้ภพชาติดี มีรูปร่ า งหน้าตางดงามมีความอุดมสมบูรณ์ทันทีที่เกิດมา จะไม่ให้เรียกว่าเกิດจากบุญเก่าแล้วจะเรียกว่าอะไร ในขณะที่บางคนทันทีที่เกิດมาก็พบกับความทุกข์ย ากลำบาก ข า ดความรักความอบอุ่น นั่นมิใช่ผลกssมดอกหรือ มนุษย์ไม่พึงยินดีพอใจกับโชคที่ได้หรือเ ศ ร้ าโศกเสียใจกับภัยที่พบ เราต้องไม่ประมาทในชะตาชีวิต

เราเลือกเกิດไม่ได้ แต่เลือกตกแต่งชีวิตได้ บางครั้งแม้การตกแต่งชีวิตก็เลือกไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถเลือกวิธีสร้างบุญบารมีได้ นั่นคือ การนึกถึงกฎแห่งกssม

อโหสิกssมนำสุขมาให้เสมอ เพราะอโหสิกssมนำความโล่งใจให้เรา เมื่อเข้าใจการเดินทางของจิตและการลิขิตของกssมแล้ว เราจะมองภาพรวมของสรรพชีวิตได้อย่างเข้าใจ แม้จะมีอะไรเกิດขึ้น สิ่งนั้นก็จะไม่ประทุษร้ า ยใจเรา การยอมรับคนอื่นคนใกล้เคียง และความแตกต่างของคนจะมีมากขึ้น ความเข้าใจ เห็นใจผู้อื่น และปรารถนาอย า กให้เขามีความสุข พ้นจากทุกข์จะเกิດขึ้นโดยธรรมชาติ แรงอิ จ ฉ าจะหมดไป

ข้าพเจ้าเชื่อตลอดเวลาว่า การให้อภัยคือใจที่นึกถึงกฎแห่งกssม การนึกถึงกฎแห่งกssมนั้น ทำใจได้ง่าย ส่วนการขออโหสิกssมคือการนำของเหม็นออกจากใจ ช่วยไม่ให้เกิດทุกข์ภัยข้ามภพชาติ