สาธุ ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ บุญกุศลยิ่งใหญ่

ไม่น่าเชื่อ ถวายน้ำดื่มสะอาด เสริมด ว งชะตา บุญกุศลยิ่งใหญ่

“อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์” เมื่อสมัยพุทธกาล ได้เคยมีเ รื่ อ งเล่าว่า มีหญิงสาวคนหนึ่ง ได้ถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์เป็นประจำ

ไม่เคยข า ดตกแม้แต่วันเดียว และทุกครั้งที่พระสงฆ์รับน้ำจากนางก็จะอนุโมทนา ให้พรหญิงสาวผู้นี้ ให้ชีวิตมีแต่ความสงบร่มเย็น

ดั่งน้ำที่หญิงสาวคนนี้ใส่บาตรให้พระสงฆ์ดับกระหายทุกวัน จนผลสุดท้ายเมื่อหญิงสาวผู้นี้เสี ย ชีວิตลง ด้วยอานุภาพแห่งบุญก็ได้ไปบังเกิດในภพดาวดึงส์

นอกจากนี้แล้วยังมีความเชื่ออีกด้วยว่า การถวายน้ำดื่มสะอาดแก่พระสงฆ์ หรือ บริจาคแก่ผู้ที่ข า ดแคลนต้องการน้ำดื่มนั้น จะช่วยเสริมด ว งขะตาเป็นอย่าง

ยิ่ง โดยเชื่อว่า จะเสริมด ว งชะตาดังต่อไปนี้…

  1. ทำให้เงินทองไหลมาเทมาดั่งสายน้ำไหล
  2. เงินทองหมุนเวียนใช้จ่ายไม่ข า ดมือ เหมือนสายน้ำที่ไหลเวียนเชื่อมต่อไม่ข า ดสาย
  3. ชีวิตราบลื่น ดั่งธารน้ำไหล
  4. มีจิตใจที่สะอาด ดั่งน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์

จะเห็นว่า ทานที่ทำด้วยใจที่ผ่องใส ด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างเปี่ยมล้น ผลานิสงส์ที่เกิດขึ้นก็จะเกิດขึ้นมากมายมหาศาล เป็นมหาสมบัติที่

ติดตัวไปในภ พชาติเบื้องหน้า แม้ว่าจะเป็นการสร้างบุญเพียงถวายนํ้าดื่มเท่านั้น แต่ก็ให้ผลที่น่าอัศจรรย์