ยิ่งสวดยิ่งดี บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเกิດ ส่งเสริมบุญบารมี รู้แล้วรีบทำด่วน

การสวดมนต์ เป็นการทำให้จิตมีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์ และพระเบื้องหน้า (หากสวดมนต์ต่อหน้า พระพุทธต่าง) นอกจากนี้ยังได้อานิสงส์จากพุทธคุณของพระคาถาต่าง ที่เราอ่ า นหรือเปล่งวาจาออกไปและพระคาถาต่าง ล้วนเป็นถ้อยคำมงคล ทำให้เกิດศิริมงคลแต่ตัวผู้เปล่งวาจา และผู้ที่ได้ยิน คนโบราณ เชื่อกันว่าห มู ่เทวดาชอบฟังธรรมะ และเสียงสวดมนต์ และจะอวยพรอันเป็นมงคลแก่ผู้เปล่งวาจานั้น ยิ่งถ้าเราสวดมนต์บูชาพระประจำวันเกิດ จะสามารถช่วยเสริมด ว ง เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ทำให้เกิດสมาธิ มีสติในการดำเนินชีวิต หากพบเจออุปสรรคใด เข้ามาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดี

พระประจำวันเกิດของคนเกิດวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยที่พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

คาถาสวดบูชา อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิย า, นะ โม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติย า อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะน

พระประจำวันเกิດของคนที่เกิດวันจันทร์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีลักษณะเป็น พระพุทธรูปอยู่ในพระอริย าบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริย าห้าม

คาถาสวดบูชา ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

พระประจำวันเกิດของคนเกิດวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสย าสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป นอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนยพระหัตถ์หนุนพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายวางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวาเสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีหไสย าสน์

คาถาสวดบูชา ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

คนเกิດวันพุธ(กลางวัน) – พระประจำวันเกิດของคนเกิດวันพุธ (กลางวัน) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร สันพระบาทชิดกัน แสดงพระอิริย าบทการออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพุทธกิจตอนเช้า

คาถาสวดบูชา สัพพาสีวสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปริตตันตัมภะ ณามะเห

พระประจำวันเกิດของคนเกิດวันพุธ (กลางคืน) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบัลลังก์ พระบาททอดลงเหยียบพื้น พระพาหาทั้งสองวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น อันเป็นกิริย ารับของถวาย

คาถาสวดบูชา ยัสสานุภาเวน ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิง สะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

พระประจำวันเกิດของคนเกิດวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

คาถาสวดบูชา อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นะ ททะย า เตนะ สัเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะ มนุตตระรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริ ยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชะตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัย หัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

พระประจำวันเกิດของคนเกิດวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

คาถาสวดบูชา อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปริสานัญจตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติย า ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปริตตันตัมภะณามะ เห

พระประจำวันเกิດสำหรับคนเกิດวันเสาຣ์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิเช่นเดียวกับ ปางสมาธิ บนขนดของพญานาค เบื้องหลังมีพญานาค 7 เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียร

คาถาสวดบูชา ยะโตหัง ภะคินิ อะริย ายะ ชาติย า ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโร เปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ