วิธีการ เปิดญาณทัศนะ เปิดด ว งตาที่สาม แบบต่าง ๗ วิธี

ด ว งตาที่สามเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะรู้แจ้งของความรู้ตัว ซึ่งด ว งตาที่สามนี้สามารถทำให้คน หนึ่งสัมผัสโลกด้วยวิธีที่แทบจะเหนือธรรมชาติ การใช้ด ว งตาที่สามนั้น

ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลายเป็นผู้มีพลังจิตหรือต้องฝึกพลังวิเศษใด แต่มันหมายถึงความสามารถในการควบคุมจิตและอารมณ์ได้อย่างดี และมีสัญชาตญาณที่ลึกซึ้งต่อสิ่งรอบตัว

โชคไม่ดีนักที่คุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไร ได้ในชั่ วข้ามคืน คุณต้องอุทิศชีวิตเพื่อฝึกจิต ซึ่งจะมีเ รื่ อ งการฝึกฝนให้จิตตื่นรู้เป็นประจำทุกวันมาเกี่ยวข้องด้วย

วิธีเปิดตาทิพย์แบบต่าง ๗ วิธี

๑) เพ่งกสิณสิบ (วิธีแบบดั้งเดิม)

เป็นวิธีเก่าแก่ดั้งเดิม ง่ายสำหรับท่านที่มีบารมีเก่าทางด้านกสิณ หรือรูปฌาน เมื่อท่านหลับตาแล้วเห็นด ว งกสิณ เป็นสีต่าง วูบ วาบ ให้ท่านฝึกเพ่งด ว งกสิณนั้น

การเพ่งกสิณใช้เวลานานหรือไม่นาน ขึ้นอยู่กับวาระบุญวาสนาของแต่ละบุคคล ในที่นี้จะไม่อธิบายมาก เพราะเป็นวิธีเก่าแก่ที่มีเผยแพร่มากมายในหลายสถานที่

๒) ทะลวงด้วยลมปราณ (อานาปานสติ)

โดยการกำหนดลมหายใจที่ท้องน้อย หายใจเข้า “ ยุบหนอ ” หายใจออก “ พองหนอ ” จนชำนาญ จากนั้น ให้กำหนดรวมลมปราณหายใจเข้าที่ท้องน้อย ลมปราณรวมศูนย์ที่ท้องน้อย จากนั้น หายใจออกให้ออกทางตาที่สาม แล้วบริกssม “ ทะลวงออก ”

วิธีนี้เป็นวิธีเปิดตาทิพย์ของเทพสามตา ร่วมกับสมถะแบบอานาปานสติ เมื่อเปิดตาทิพย์สำเร็จอย่าลืมขอบคุณเทพสามตา และนับท่านเป็นครูทางตาทิพย์ผู้หนึ่ง

๓) เดินจงกลมทะลวงตาที่สาม

โดยการกำหนดจิตรวมไว้ที่ตาที่สาม แล้วเดินจงกลม แบบเร็ว และหนักแน่น เหมือนทหารเดินสวนสนาม ทุกครั้งที่เดิน ให้กระแทกดันพลังที่ท้องน้อย ให้ทะลวงตาท่อตาที่สาม (แกนกลางกาย) ออกทางตาที่สาม ทะลวงไปเรื่อย จนสำเร็จ

หากรู้สึกหมดแรงให้หยุดพัก (หากพลังหมดจะเสียสุขภาพได้) วิธีนี้เป็นวิธีเปิดตาทิพย์ของหลวงพี่รอง เมื่อเปิดตาทิพย์สำเร็จ ให้ระลึกถึงคุณของท่านเป็นดั่งอาจารย์

๔) อัดพลังเข้าตาที่สาม (วิธีแบบเซียน)

โดยการใช้นิ้วจิ้มเข้าที่ตาที่สาม ไว้ระยะหนึ่ง แล้วให้ผู้จิ้ม เดินลมปราณถ่ายเข้าที่ตาที่สาม ทะลวงท่อตาที่สามแล้วอัดพลังลมปราณเติมเข้าไปจนเต็มท่อตาที่สาม ผู้รับการเปิดตาทิพย์ให้หลับตาเพ่งจุดที่ถูกจิ้มตาที่สามไว้อย่าลืมตา หากตาที่สามเปิดจะเห็นแสงวาบเข้ามาสว่างมากอย่าตกใจ

หากเปิดออกอีกจะเห็นกายทิพย์ของผู้ทำการเปิดตาทิพย์ให้ ให้กราบขอบคุณผู้เปิดตาให้ ระลึกพระคุณท่านที่สละพลังลมปราณเพื่อเปิดตาที่สามให้เรา นับท่านเป็นอาจารย์ จะเจริญก้าวหน้าในทางธรรมต่อไป

๕) ใช้ขี้ผึ้งหมื่นแปด

โดยการใช้ขี้ผึ้งหมื่นแปด ป้ายที่ตาที่สาม สำหรับผู้ไม่มีปัญหาเ รื่ อ งพลังในท่อตาที่สาม หรือตาที่สามเคยเสื่оม แล้วต้องการฟื้นตาที่สามใหม่ จะได้ผลทันตา แต่หากไม่มีพลังในตาที่สามเลย ไม่เคยฝึกเลยอาจไม่ได้ผลนัก (ไม่รับประกันผล)

สำหรับวิธีนี้ เมื่อสำเร็จแล้ว ให้ระลึกถึงพระคุณของหลวงพี่เอก ผู้เป็นอาจารย์ถ่ายทอดด้วยวิธีนี้ แต่เนื่องจากขี้ผึ้งหมื่นแปดในโลกหากย ากและมีน้อย จึงไม่ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้ หากสามารถหาขี้ผึ้งหมื่นแปดมาได้ด้วยตนเอง ก็ลองทำดู แต่ไม่ควรขอขี้ผึ้งหมื่นแปดจากผู้ใดเพราะเป็นของหาย าก ตามบุญวาสนาของแต่ละท่านที่จะบำเพ็ญเพียรได้

๖) ใช้คาถาเพ่งภาพพระพุทธรูป

ใช้คาถา “พุทธธัง เมฆนิมิตต์ จิตตัง มะอะอุ, ธัมมัง เมฆนิมิตต์ จิตตัง อุอะมะ, สังฆัง เมฆนิมิตต์ จิตตัง อะมะอุ” ให้บริกssมโดยเพ่งภาพพระพุทธรูปทุกวัน วันละ ๕ นาที จำนวน ๗ ถึง ๑๕ วัน ถ้าไม่ได้ผล ให้ลองตรวจกssม แก้กssม สร้างบุญบารมีก่อน

๗) ใช้คาถาอาบน้ำมนต์

ใช้คาถา “ นะมะพะธะ พุทธโธ โลทีปัง อาโลกสิณัง วิโสธายิ, ธัมโม โลทีปัง อาโลกสิณัง วิโสธายิ, สังโฆ โลทีปัง อาโลกสิณัง วิโสธายิ ”

โดยให้ใช้ธูป ๗ ดอก เทียน ๗ เล่ม (หนักเล่มละบาท) ดอกไม้ ๗ กระทง, ข้าวตอก ๗ กระทง บาตรใส่น้ำมนต์หนึ่งใบ ภาวนาคาถานี้ จนจุใจ แล้วเอาน้ำมนต์ไปอาบให้ครบ ๗ วัน สำเร็จตามวาระบุญ