ຣาศีด ว งดีด้านการเงิน และโชคลาภ เดือนกันย ายน 2562

ຣาศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ຣาศีพฤษภ ชาวຣาศีพฤษภในช่วงนี้นั้นการเงินนับว่าดีมีช่องทางในการหาเงิน แต่อาจจะต้องมีบริวารหรือผู้ที่อ่อนกว่าคอยช่วยเหลือ บางท่านได้เงินจากการ เ สี่ ย ง โชคได้ด้วย การเงินในเดือนนี้ถือว่ายังมีความมั่นคง

ຣาศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ຣาศีสิงห์ ชาวຣาศีสิงห์ในช่วงนี้นั้นสำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ความรักถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คู่ครองอาจจะช่วยอุปถัมภ์เ รื่ อ งการเงิน สำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ครองในระยะนี้ ท่านอาจจะพบคนที่มีฐานะเข้ามาในระยะนี้ได้ด้วยครับ

ຣาศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ຣาศีกันย์ ชาวຣาศีกันย์ในช่วงนี้นั้น การงานท่านในเดือนนี้ถือว่ามีความมั่นคงและสร้างรายได้เป็นอย่างดี บางท่านมีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านการงาน สำหรับท่านที่ค้าขาย การค้าในเดือนนี้นับว่ามีความคล่องตัว สามารถติดต่อกับต่างประเทศได้

ຣาศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ຣาศีตุลย์ ชาวຣาศีตุลย์ในช่วงนี้นั้น ตัวท่านเองมักจะเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตพอสมควร แต่จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เป็นการส่วนตัว ชีวิตถือว่ายังมีความก้าวหน้าเพราะมีคนช่วยเหลือ บางท่านอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศในระยะนี้ได้ด้วยครับ

ຣาศีพิจิก (16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ຣาศีพิจิก การงานของชาวຣาศีพิจิกในช่วงนี้นั้น การงานท่านถือว่าดีมีความก้าวหน้าถึงขีดสุด สิ่งที่ตั้งใจหวังไว้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำหรับท่านที่ค้าขาย ไม่ว่าท่านการค้าขายภายในหรือต่างประเทศนับว่าเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีครับ

ຣาศีธนู (16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

หรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ຣาศีธนู ชาวຣาศีธนูในช่วงนี้นั้นการเงินในเดือนนี้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถหาเงินได้ด้วยลำแข้งตนเองการเงินมักจะมีโชคมาจากเ พ ศ ตรงข้ามหรือคู่ครอง มักจะมีช่องทางในการหาเงินได้มากขึ้นแต่อย่าเพิ่งไปลงทุนหนักมากเกินไปครับ