ก่อนออกจากบ้าน แนะให้ส ว ดบทนี้

ก่อน อ อ ก จากบ้าน แ น ะให้ส ว ดบทนี้ ของหลวงพ่อโอภาสี ปลอด ภั ย ทุกเส้นทาง ก่อนเดินทาง ทุกคนจะมีคา ถาประจำตัวกันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะไปใกล้ไกล ไหน จังหวัดใกล้ หรือไกล วันนี้เราได้เอา 3 คา ถาคุ้ ม ภั ยของหลวงพ่อโอภาสี

ลองส ว ดดีนะสำหรับใครที่ต้องการกำลังเจอกับปัญห า ชีวิตลำบาก ทำอะไรก็ย าก จะเดินทางก็ยุ่งไปหมด

ส ว ดก่อนออ กจากบ้าน ทุกวันได้จะดีมาก มีบทส ว ดว่าอะไรลองมาดูกันว่ามีคา ถาอะไรบ้าง

บทส ว ดคา ถาเจริญภาวนาทำสมาธิ อะระหังพุทโธ เมตต าธีมโม สังโฆ รั ก ษ า นะโมพุทธายะ ช่วยข้า ดิน น้ำ ลม ไ ฟ สร้างร่ า งกายขึ้นมา บิดา มารดา ชุบเลี้ยงอิ น ท รีย์ ร่ า งก า ย กายี ปะฐะพีเอาไป

เป็นบทส ว ดใช้บูชาเจริญภาวนาระลึกถึงพ ร ะพุทธคุณและพ ร ะคุณของบิดา ม า ร ดา อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ทุกลม ห า ย ใจเข้าออ ก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตนถึงซึ่งอนัต ต า

คา ถาประจำหลวงพ่อโอภาสี

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พ ร ะภุมมะเทวา ขะมามิหัง

เป็นค า ถ าที่เป็นยอดพ ร ะภัณฑ์พ ร ะไตรปิฏกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาเป็นบทย่อและเรียบเรียงใหม่ จะได้ส ว ดได้ง่ายยิ่งขึ้น

จำง่ายขึ้น ให้แ ก่เหล่าศิษย์ทั้งหลาย ใช้ส ว ดได้ทุกที่โดยการส ว ดอยู่กับบ้านก็ช่วยป้อง กั น ภั ยต่าง แล้วก็ส ว ดก่อนนอน

ส ว ดก่อนออ กจากบ้านจะทำให้เดินทางปลอด ภั ย ส ว ดป้องกันภั ยจากภูตผี ปี ศ า จ เวลาเดินทางไปที่เปลี่ยว พย าย ามหยุดภาวนาที่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า

ขอให้บารมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกป้องรั ก ษ าให้ป ล อ ด ภั ย อานุภาพขอคา ถานี้ครอบจักรวาลเลยทีเดียว

เวลารู้สึกไม่สบายใจก็ส ว ด อโ ห สิ ก ร ร มให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รได้นะ หรือจะทำบุญ ทำทานด้วยจะยิ่งดีเลยจากนั้นก็อ ธิษฐ านสิ่งใดเทวดาท่านจะอ นุเ ค ร า ะ ห์

สุดความสามารถ แล้วเจ้า ก ร ร มนายเ ว รก็จะได้ยิน แล้วก็อย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยจะได้บุญยิ่งขึ้น

พุทธคุณ

ขอขมาพ ระ รั ต น ต รั ย แ ม่พ ร ะธรณี แ ม่พ ร ะคงคา เทวดาเจ้าที่ทำให้แคล้วคลาดปล อ ด ภั ย แ ม่ ชี ท ศ พรเทวาพิทักษ์ธรรมก็ได้บอ กเหมือนกันนะว่าคา ถานี้เหมาะกับคนใจร้อน

โ มโ หง่าย โ ก ร ธง่าย จะทำให้ใจเย็นลงและมีสติมากขึ้น โดยให้ภาวนาทุกครั้งที่คิดออ ก อย่างน้อยก็ 2 ครั้ง วัน เมื่อย ามตื่น และ ก่อนนอน จะทำให้ความสุขเกิດแก่ครอบครัว

คา ถาปราบ คุ ณ ไ ส ยหลวงพ่อโอภาสี

นิพพานะ สัม ปัตโต ระโต โสสัตตะมะโน สัตตะโมจะโน สะมาเปตีธะ สัตเต โย สะมะทานัง นิพพานะ สัมปัตโต ระโต โสปฎิจฐา โหตุ ปาณินัง

สำหรับคา ถานี้หลวงปู่โอภาสีท่านใช้ในการปราบ พ ว ก คุ ณไ ส ยเป็นบทแรกและบทถอน

บทหลังส่งกลับไปยังพวงคุ ณ ไ ส ยนั่นเอง โดยได้ถ่ายทอดให้หลวงอาน้องชายของท่านซึ่งก็ปรากฏผลดีมาก

แ น ะนำให้ส ว ดทุกวันเลยดีมาก แต่ละบทส ว ดนั้นท่องจำง่าย ส ว ดง่าย ไม่ย าก สามารถส ว ดได้ทุกคน

จะทำให้ชีวิตได้พบกับความสุข ป ล อ ด ภั ย พ้นจาก ภั ย อั น ต ร า ยที่จะคอยเข้ามาทำ ร้ า ย