ให้ทานชีวิต ต่ออายุยืนย าว พ้นเจ็ບป่ ว ย

ให้ทานชีวิตได้อายุยืนย าว พระธรรมโอวาท…

“อายุยืนย าวคือความปรารถนาของมนุษย์ทุกผู้นาม แม้เงินทองจะสามารถซื้อประเทศทั้งประเทศได้ แต่เงินนั้นก็ไม่อาจซื้ออายุที่ยืนย าวได้ ต่อให้ฐานะของเราสูงส่ง อำนาจท่วมท้นล้นฟ้าก็ย ากที่จะเพิ่มเติมอายุขัยได้ แล้วจะทำอย่างไรให้มนุษย์มีอายุขัยและวาสนาที่ยืนยงย าวนานได้เล่า ?

ในพุทธคัมภีร์บทหนึ่งที่กล่าวถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการให้ทาน ๕ ชนิดว่า

“ให้ทานชีวิต ต่ออายุยืนย าว พ้นเจ็ບป่ ว ย” คำว่า “ให้ทานชีวิต” ในที่นี้ก็คือละเว้นจากการคร่าสัตว์ ปล่อยสัตว์ ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ในคัมภีร์ปี้อวี้จิงได้บันทึกเอาไว้ว่า

มีเณรน้อยรูปหนึ่งได้ช่วยชีวิตของมด ด้วยเหตุนี้ทำให้ตนเองนั้นอายุยืน แม้นปารถนาอายุยืนย าว นอกจากช่วยเหลือผู้คนขจัดทุกข์บำรุงสุขแล้ว ยังต้องธำรงไว้ซึ่งเมตตาจิต คือการละเว้นจากการคร่าสัตว์ เมื่อปลูกเหตุแห่งการรั กษ าคุ้มครองและไม่ละเมิดชีวิตผู้อื่นแล้ว เช่นนี้ฟ้าย่อมให้ชีวิตที่ยืนย าวเป็นผลตอบแทนแน่นอน”

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุที่ยืนย าวปราศจากทุกข์โศกโ ร คภัย ร่ า งกายแข็งแรงสมบูรณ์ เ รื่ อ งคับເເค้นใจจะคลายและหายไปเป็นที่เคารพเมตตาทั้งสามโลกเพราะโค กระบือ เป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์และอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่ลูก เหมือนดั่งมนุษย์

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลในครั้งนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ า ยของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ……….นามสกุล……….) ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงหมดเคราะห์ หมดโศก หมดโ ร ค หมดภัยปราศจากบาปเวรใด มาแผ้วพาน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายต า ยเกิດ ขอให้ได้เกิດมาเป็นมนุษย์ ได้มีอายุยืนย าว ได้พระพบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากssมฐาน ทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ