7 ຣาศี ดังต่อไปนี้ เตรียมตัวให้ดี สิ้นเดือนจะมีเซอร์ไพรส์ ด ว งพุ่งแรง รับเงินก้อนโต ถูกหวย

แบบที่ 1 คือ เริ่มที่กลางเดือนของຣาศีนั้น (เป็นຣาศีที่เป็นห มู ่ดาวบนฟ้าจริง)

เริ่มนับจากกลางเดือน

เป็นຣาศีที่เป็นห มู ่ดาวบนฟ้าจริง

ผู้ที่เกิດຣาศีธนู : ตั้งแต่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ผู้ที่เกิດຣาศีมังกร : ตั้งแต่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

ผู้ที่เกิດຣาศีกุมภ์ : ตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

ผู้ที่เกิດຣาศีมีน : ตั้งแต่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ผู้ที่เกิດຣาศีเมษ : ตั้งแต่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

ผู้ที่เกิດຣาศีพฤษก : ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ผู้ที่เกิດຣาศีเมถุน : ตั้งแต่ 15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม

ผู้ที่เกิດຣาศีกรกฎ : ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม

ผู้ที่เกิດຣาศีสิงห์ : ตั้งแต่ 16 สิงหาคม – 16 กันย ายน

ผู้ที่เกิດຣาศีกันย์ : ตั้งแต่ 17 กันย ายน – 16 ตุลาคม

ผู้ที่เกิດຣาศีตุลย์ : ตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน

ผู้ที่เกิດຣาศีพิจิก : ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

แบบที่ 2 คือ เริ่มราววันที่ 21-23 ของเดือนก่อน (เป็นแบบฝรั่งทางตะวันตกใช้แบ่งຣาศีกัน)

แบบที่ 2 คือ เริ่มราววันที่ 21-23 ของเดือนก่อน

เป็นแบบฝรั่งทางตะวันตกใช้แบ่งຣาศีกัน

ຣาศีมังกร ARIES (22 ธ.ค. – 20 ม.ค.)

ຣาศีกุมภ์ TAURUS (21 ม.ค. – 19 ก.พ.)

ຣาศีมีน PISCES (20 ก.พ. – 20 มี.ค.)

ຣาศีเมษ AQUARIUS (21 มี.ค. – 20 เม.ย.)

ຣาศีพฤษภ CAPRICORN (21 เม.ย. – 20 พ.ค.)

ຣาศีเมถุน GEMINI (21 พ.ค. – 21 มิ.ย.)

ຣาศีกรกฎ CANCER (22 มิ.ย. – 23 ก.ค.)

ຣาศีสิงห์ LEO (24 ก.ค. – 23 ส.ค)

ຣาศีกันย์ VIRGO (24 ส.ค. – 23 ก.ย.)

ຣาศีตุลย์ LIBRA (24 ก.ย. – 23 ต.ค.)

ຣาศีพิจิก SCORPIO (24 ต.ค. – 22 พ.ย.)

ຣาศีธนู SAGITTARIUS (23 พ.ย. – 21 ธ.ค.)

**บางตำราจะคลาดเคลื่อนกัน 1-2 วัน

ຣาศีที่สิ้นเดือนจะมีเซอร์ไพรส์ ด ว งพุ่งแรง รับเงินก้อนโต ถูกหวย ຣวຢทรัพย์ ได้แก่ຣาศี

กุมภ์

มีน

เมษ

พฤษภ

สิงห์

ตุลย์

ธนู