บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น สวดได้ทุกวันก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน “แบบสั้น” สวดได้ทุกวันก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สาຣีริกธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสาຣีริกธาตุตามที่ต่าง

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์

และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ

ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณี

และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสั ต ว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สั ต ว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย

จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสั ต ว์ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สั ตตา อะเ วรา โหนตุ

สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิດ แก่ เจ็ບ ต าย

จงอย่ามีเ วรซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ

จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพย าปัชฌา โหนตุ

จงอย่าพย าบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน

จงอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ วร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตร ายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ

รั กษ ากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด