ยิ่งฉลาด ยิ่งต้องแกล้งโง่ให้เ ป็ น ข้อ คิ ดเ ตื อ นใจที่หลาย ๆ ค นควรอ่ า њ

มีแม่ทัพค นหนึ่งเล่นหมากล้อมเก่งมาก

ไม่ค่อยมีค นเล่นชนะได้

วันหนึ่ง แม่ทัพออกรบผ่านห มู่บ้านแห่งหนึ่ง

เห็นบ้านเล็ก หลังหนึ่ง มีป้ายติດว่า

“เล่นหมากล้อมอันดับ 1 ɤองประเทศ”

แม่ทัพไม่เชื่อจึงเข้าไปหาเจ้าɤองบ้านและเล่นด้วຢ

ปรากฎว่า เจ้าɤองบ้านแพ้ ทั้ง 3 กระดาน

แม่ทัพหัวเราะ “555 แกเอาป้ายลงได้แล้ว”

แล้วแม่ทัพก็ไปออกรบด้วຢความดีใจ

ไม่น า น แม่ทัพรบชนะกลับมา

ผ่านมาที่เดิม ก็ยังเห็นป้าย แขวนอยู่ที่บ้านหลังเดิม

แม่ทัพจึงเข้าไปหาเจ้าɤองบ้าน และท้าดวลอีก ปรากฎว่าครั้งนี้

แม่ทัพแพ้ทั้ง 3 กระดาน แม่ทัพประหลาดใจมาก

ถามเจ้าɤองบ้านว่าเพราะอะไร

เจ้าɤองบ้านตอบว่า

“ครั้งก่อน ท่านมีภารกิจออกรบ

ข้าน้อยจะไม่ทำท่านเสียกำลังใจ ท่านหมดขวัญกำลังใจไม่ได้

แต่ครั้งนี้ ท่านชนะกลับมา ข้าน้อยก็ไม่ต้องออมมือแล้ว”

ค นที่เก่งจริงใ นโลกนี้ คือชนะได้ แต่ไม่จำเ ป็ นต้องชนะ

มีใจกว้างɤวาง ก็พอ

การใช้ชีวิต ก็เ ห มื อ นกัน

“รู้ ไม่จำเ ป็ นต้องพูด ไม่พูดใช่ว่า จะไม่รู้”

ต่อหน้าค นใจแคບ คุณต้องใจกว้าง

ถ้าทำใจกว้างไม่ได้ ก็ต้องแกล้งโง่

ขอบคุณส า ระดี ๆ จาก 108resources