รักตั วเองม าก ๆ นะ เพราะ คำว่า ตลอ ดไป นั้นไ ม่ มีอยู่จ ริง อย่าไ ปคา ดห วังกับ ใคร

รั กตัว เองใ ห้มาก อย่าไปคา ดหวัง กับใคร เพราะ “ตลอ ดไป” ไม่มีจริง

อย่าค าดห วังกั บคำว่า “ตลอ ดไป” ไม่มีอ ะไรที่ คงอยู่ต ลอดไป หรอก

แม้แต่ตั วเราเอง ก็ไม่ไ ด้คงอ ยู่ตล อดไป

ɤองที่เร าเคยรัก เคยช อบที่สุด เมื่อเ วลา ผ่านไป วันนี้เรา อาจจ ะไม่ชอบ มันแล้ว

ค นที่เราเค ยรักมากที่สุด ต่างก็เคยเ ป็ นค นที่ใช่ สำหรับกัน และกัน

แต่พอ ถึงเวลาที่ ไปด้วຢ กันไม่ได้ จำต้องแยกทาง ไม่ว่าจะ เหตุผล ใดก็ต าม

จนเว ลาผ่า นไป จากค นที่เคยรักที่สุด วันนี้เรา อาจจะ รู้สึก เฉย ๆ

สุดท้าย อดีตที่หลง เหลือ อยู่ มันก็แ ค่คำว่า “เคย”

ไม่มีอะไรที่แน่นอน..

ใ นวั นที่สิ่งนั้น ยังเ ป็ นɤองที่เรารั กมาก ที่สุด และใ ช่ที่สุด

จงเก็ บเกี่ยวคว ามสุɤไว้ ให้มาก จดจำสิ่งดี ๆ เอาไว้

และ อย่าไปคาดห วังกับ คำว่า “ตลอดไป”

เพราะ ตลอดไป ไม่มีจริง..

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก 108resources