ธรรม 4 ประการ ที่ คู่ครอง ทุกคู่ควรมี

การเลือก คู่ครอง มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจนแก่เฒ่า ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ประการหนึ่งคือต้องมีหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งคู่เอาไว้ ให้ทั้งสองคนปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพื่อให้ความรักยืนย าว และราบรื่น ลองมาดูกันว่าคู่ครองควรยึดหลักธรรมอะไร เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิต

สัจจะ

ทั้งคู่ควรมีความซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน เป็นหลักสำคัญที่ทำให้เกิດความไว้วางใจและไมตรีจิต่อกัน ข า ดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิດความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความร้าวฉาว ซึ่งย ากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม

ทมะ

การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิ สั ยและอัธย าศัยให้กลมกลืนประสาน เข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน คนที่ข า ดธรรมข้อนี้ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิ สั ยและการอบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ก็เป็นอันต้องทำลายชีวิตคู่ครองแยกทางข า ดจากกัน

ขันติ

ความอดทนอดกลั้นต่อความหนักและความร้ า ยแรงทั้งหลาย ชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกัน นอกจากมีข้อแตกต่างทางอุปนิ สั ย การอบรม และความต้องการบางอย่างซึ่งต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้ว บางรายอาจมีเหตุล่วงเกินรุ นแร งแสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นถ้อยคำหรือกิริย าอาการ

เมื่อเกิດเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เ รื่ อ งลุกลามกว้างขย ายต่อไป ความร้ า ยจึงจะระงับลงไป นอกจากนี้ยังจะต้องมีความอดทนต่อความลำบากตรากตรำและเ รื่ อ งหนักใจต่าง ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเกิດภัยพิบัติความตกต่ำคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มีสติอดกลั้น ใช้ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี คู่ครองที่ข า ดความอดทนย่อมไม่อาจประคับประคองพากันให้รอดพ้น เหตุร้ า ยต่าง อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตไปได้

จาคะ

ความเสียสละ ความเผื่อแผ่แบ่งปัน ตลอดถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุขต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย ไม่ใช่จะคอยแต่เป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ ความเจ็ບไข้ หรือมีธุรกิจใหญ่ เป็นต้น ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแลเป็นที่พึ่งพาอาศัย เป็นกำลังส่งเสริม หรือช่วยให้กำลังใจ

ชีวิตครอบครัวที่ข า ดจาคะก็คล้ายการลุงทุนที่ปราศจากผลกำไรมาเพิ่มเติม ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็พร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รับการบำรุงก็มีแต่อับเฉาร่วงโรย

ธรรมทั้ง 4 ข้อนี้ ควรยึดถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานของจิตใจในการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะอยู่ร่วมกัน เพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเองและแก่ชีวิตของคนอื่น