เɤาไม่ฟั งหรอกมัว แต่อิ จฉ า หยุดเสียเ วลาอธิ บาย กับค นขี้อิ จฉ า 4 ประ เภทนี้

ประเภทที่ 1 (ชอบโยนค ว ามผิด)
ถ้าค นธรรมดาทำผิดก็จะรับเ ป็ นบทเรียนพร้อมปรับปรุงแก้ไขใ นวันต่อไปไม่ให้เ ป็ นแບບเดิม

แต่ถ้าผิดแล้วโยนค ว ามผิดให้ผู้อื่นเรียกว่า‘โง่’ เพียงแ ค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิดแ ค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงตัว

ก็เลยโง่อยู่อย่างนั้นโง่ซ้ำ ๆ ถ้าเจอค นแບບนี้อย่ารู้จักจะดีที่สุดป ล่ อ ຢเɤาไปต ามเวรต ามกssมเถอะ

ประเภทที่ 2 (ถูกเสมอ)
อันนี้สืบมากจากข้างบนคือยังคิດว่าตัวเองถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีการขัดแย้ງจะเถียงเพื่อเอาชนะให้ได้

ไม่มีฟังค นอื่นเɤาใช้ตรรกะไม่ถูกเหตุผลวิบัติไปเรื่อย ๆ แถไปเรื่อย ๆ เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้นเอง

เจอค นแບບนี้เงียบดีกว่าจำไว้ว่า “เสือไม่มีวันลดตัวไปกัดกับหมา” ฉันใด..ก็ฉันนั้น

ประเภทที่ 3 (ก้าอร้าอเพื่อกลบเกลื่อน)
มีการวิจัยมาว่านที่ฉลาดน้อยจะก้าอร้าอมากกว่า เมื่อคุมสถาњการณ์ไม่อยู่เหตุการณ์ไม่เ ป็ นดั่งใจ

จะมีอาการโมโหหวังสยบให้จบข่าวไปเลย เจอไม้นี้ให้เดินหนีทันทีนะไม่ต้องพูดอะไรต่อเลย

ค นพวกนี้จะรู้สึกค้างคาใจเพราะเ ห มื อ นเคลียร์ไม่จบ แล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนอกแตกสิ้นไปเอง

ประเภทที่ 4 (มาเหนือตลอด)
ไม่ใช่ทิศเหนือหรือใต้แต่เ ป็ นการม อ งว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นเสียดสีค นอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีตั ดสินโดยมีค ว ามลำเอียงเกาะติດตลอด มีการวิจัยว่าค นที่ไอคิอต้ำจะรับอะไรได้ย ากกว่าค นอื่น

เข้าใจอะไรก็ย ากไม่เ ห มื อ นค นฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจและเห็นใจทำอะไรให้ใครช่วยเหลือใครไม่เคยหวังผลแต่พวกค นโิง่จะไม่เข้าใจเ รื่ อ งเช่นนี้อัตต ามันสูง

เมื่อให้แปลว่าต้องได้รับผลตอบแทนก็ค นอย่างฉันอุตส่าห์ให้ค นอย่างเธอประมาณนั้นเมื่อเจอแບບนี้วิธีที่น่าจะดีสุดคือเงียบไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับการเถียงกับค นโง่

ถ้าต้องคุยก็เอาเฉພาะสิ่งที่เกี่ยวข้องให้ตรงประเด็นพอหรือหยุดได้ก็ควรหยุดดีกว่าเห็นจังหวะที่ควรจะหยุดอย่าพย าย ามเอาชนะเพราะจะไม่มีวันชนะค นโง่

และยิ่งบ้าด้วຢนี่คือต้องป ล่ อ ຢให้เ ป็ นไปต ามกssมจะใช้เหตุผลหลักฐานอะไรมาให้ดูก็คงไม่ได้ส นใจเผลอ ๆ ถ้ามีการท้าทายกลับมาเราจะเสียอารมณ์ด้วຢพูดต ามตรงว่าขอไม่เจอดีกว่าค นแບບนี้มันเหนื่อย

ขอบคุณส า ระดี ๆ จาก 108resources