แบบเรียน ก. ถึง ฮ. ฉบับผู้ใหญ่ ท่องไว้แล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

แบบเรียน ก. ถึง ฮ. ฉบับผู้ใหญ่ ท่องไว้แล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

กเก็บไว้ในใจ

ขเข้าใจกัน

คคอยสนับสนุน

งง้อ เมื่อรู้ว่าผิด

จจับมือเมื่อต้องการกำลังใจ

ฉเฉย เมื่อใจร้อน

ชช่วยเหลือกัน

ซซื่อสัตย์ต่อกัน

ญญาติดีกัน

ดเดินเคียงข้างกัน

ตติดตามข่าวคราวความเป็นไป

ถไถ่ถามทุกข์สุข

ททำให้ชีวิตเปลี่ยนในทางดี

ธมีธรรมในหัวใจ

นนับถือและน่ารักแก่กัน

บบอกความจริง

ปปลอบใจเมื่อท้อ

ผผายมือต้อนรับเสมอ

ฝฝากผีฝากไข้ได้

พเพิ่มพลังให้กันและกัน

ฟฟังกันเสมอ

ภภูมิใจในตัวคุณ

มมอบสิ่งที่ดีแก่กัน

ยยกโทษให้กับข้อผิดพลาด

รรักคุณที่เป็นคุณ

ลละเอียดอ่อนกับความรู้สึก

วไว้ใจกัน

ศศึกษานิ สั ยที่แท้จริง

สสังเกตความเปลี่ยนแปลง

หเห็นคุณค่า

ออธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

ฮเฮฮากับคุณได้ทุกเวลา