คาถ าหลวงปู่ทวด ปกปักคุ้มคร อง แค ล้วคล าดตลอดเส้ นทาง พบเจอแต่โช ค ล า ภ

สำหรับใครที่กำลังเดินทางไกล ขอให้ภาวนาก่อนออกจากบ้าน จึงได้นำ “คาถ าหลวงปู่ทวด” ปกปักคุ้มคร อง แค ล้วคล าดตลอดเส้นทาง มาฝากกันจ้า

มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าโน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง

ใช้ภาวนาก่อนออกเดินทางไกลจะช่วยให้ปล อดภั ยและสำเร็จในจุดมุ่งหมายปลายทาง

(ท่อง 3 จบ)

“อิติปิโส ภควา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ”

แล้วขอพรพระให้เดินทางโดยสวั สดิภาพ

รวม 10 คาถ าในการขับขี่รถ เพื่อแค ล้วคล าดปลอดภั ย

คาถาที่ 1 คาถ าขับรถปลอดภั ย

ตั้งนะโม 3 จบก่อนแล้วค่อยสวดคาถา

“เมตตัญ จะ สัพพะโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมานัง”

พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบเขตมิได้ อันไม่มีเว รไม่มีภั ย ไปในสัตว์โลกทั้งสิ้ น ทั้งในทิศเบื้ องบนในทิศเบื้ องต่ำและในทิศขว าง บทคาถ าของหลวงพ่อจรัญ

คาถาที่ 2 คาถ าเดินทางไกล

ให้ตั้งสติเป็นสมาธิแล้วสวดก่อนเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไกล

“มะติ ย าเต มะเต ย าติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติย าใน มะโนย าติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง”

คาถาที่ 3 คาถาเดินทางปล อดภั ย ไ ร้อุปส ร รค

“สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ”

คาถาที่ 4 คาถาเดินทางปล อดภั ย มีสติ ไม่หลั บใน

“พุทโธ ระเ บิ ดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ”

คาถาที่ 5 คาถาย ามคับขัน

ใช้สวดย ามตกอยู่ในสถานก ารณ์คับขัน อันต ร าย มีผู้ไม่ประส งค์ดีที่มองไม่เห็นคอยจ้ องเล่นงานอยู่

“พุทโธเมสะระนัง เลนัง ตาณังชีวิ ตั ง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะ หา ยไป”

คาถาที่ 6 คาถาอัญเชิญพระเค รื่อง

ใช้สวดกับพระเค รื่องที่นับถือบูชาของคุณก่อนออกจากบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงค ลและคุ้มคร องให้แค ล้วคล าดปล อดภั ย

“พุทธัง อาราธนานัง รั กษ า ธัมมัง สังฆัง อาราธนานัง รั กษ า”

คาถาที่ 7 คาถาเดินทางแค ล้วคล าดปล อดภั ย

“อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี(วันที่เดินทาง) ชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ อิติปิโส ภะคะวา ย าตราย ามดี พระ(วันที่เดินทาง)

ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ ขอให้ข้าพเจ้า(และคณะ)เดินทางโดยปล อดภั ย ปร าศจากเห ตุเภ ทภั ยทั้งหล ายทั้งปวง ทั้งย านพาหนะ(รถ เรือ เครื่องบิน และอื่น)และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) เองด้วยเทอญ”

คาถาที่ 8 คาถารอ ดพ้ นอันตร าย

ใช้สวดเมื่อพบเจอสถ านการณ์คับขัน อันต ร าย ได้แก่ มีคนสะกดรอ ยตาม ถูกป องร้า ย จะทำให้รอ ดพ้ น ภัยเหล่านั้นได้ เป็นต้น

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง”

คาถาที่ 9 คาถาป้องกันภั ยพิบั ติ

ใช้สวดก่อนเดินทางหรือทำกิ จการใด ที่อาจเกิ ดอั นต รา ยได้

“ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม”

คาถาที่ 10 คาถาแค ล้วคล าด

ให้สวดคาถานี้ 3 จบก่อนเดินทางหรือขับรถ

พุทธาอะนุนามะริย าสุขังเข ยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเข ยเย พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม”

อย่างไรก็ตามสติสำคัญที่สุด จงอย่ าประม าท ไม่ดื่ม ง่ วงก็แวะพักก่อนเดินทาง นี้คุณพระรัต นตรั ยก็คุ้มภั ย ไม่ให้เห ตุกา รณ์ใด มาถึงตัวเราแล้ว และทางทีมงานขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวั สดิภาพ กันถ้วนหน้าด้วยนะคะ