ทำบุญให้พ่อแม่ นั่นแหละ โคตรบุญ

ต่อให้คุณจะตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าป้อนข้าวให้พ่อแม่เพียง 1 คำ

ส่วนใหญ่หลายคนมักเข้าใ จว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด ฟังธรรม รักษ าศีล บริจ าค

ให้กับวัดมากมาย การตักบาตร ถวายสังฆทาน จะได้บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบ บหนึ่ง

แต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตั กบา ตรร้ อยครั้ง

ไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียวทำบุญมามากมาย

แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลย พรศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ที่ประเสริฐ

คือพรที่กล่ าวออกจากป ากบิด ามา รดา ฉะนั้นหากอ ย ากทำบุ ญ

อ ย ากได้บุ ญ อ ย ากขอพรให้ชีวิตเป็นไปต ามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหา

สิ่ งศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุ ญกับบุพ ก ารีของท่านก่อน

เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อมศั ก ดิ์สิ ท ธิ์กว่าพรใด

บางคนทำบุญมากมาย ทั้งบริ จา คเงินให้วั ดเป็นเงินหลายห มื่ นหลายแ ส น

ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาค มู ล นิธิต่ าง เลี้ ย งเพื่ อ นฝู งมากมาย

แต่ทำไมชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักที เป็นเพราะไม่เคย

ดู แ ล ปรนนิบัติอะไรให้พ่ อแ ม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน

อาหารสักอย่ างไม่เคยทำให้ท่านกิน อย่ างนี้แล้วบุ ญกุศ ลจะเกิດได้อย่ างไร

วิ ธี ทำบุญกับพ่อแม่ พระในบ้าน ที่ท่านควรกราบไหว้

1 จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย ากได้อะไร

แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา

ก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน

ของอะไรที่ท่านอ ย ากได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ

เช่นวันเกิດ ก็ซื้อของขวัญวันเกิດมาให้ท่าน

ไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มี ค่ า มากมาย

มีใจที่นึกถึง อ ย ากจะให้พ่อแม่ก็ ดีใจมากพอแล้ว

2 เวลาอุทิศบุญแผ่เมตต าทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น

โดยคำกล่ าวอุทิศมีว่า อิทัง เม มาต าปิตูนัง โหตุ สุขิต า

โหนตุ มาต าปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ม า ร ดาบิดา

ของข้าพเจ้า ขอให้บิดาม า ร ดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่

จะเป็นพรที่ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์และได้ ผ ล ที่ดีที่สุด

3 ปรนนิบัติ ดู แ ลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูก

ควรจะป ฏิ บั ติ เ รื่ อ งเล็กน้อยอย่ างการทำอาหารให้ท่านทาน

ไปจนถึงเ รื่ อ งใหญ่อย่ างดู แ ลย าม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่กินเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่

ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อกับแม่ทานก่อน

จากนั้นค่อยแบ่งไปทำบุญที่วัดถึงจะถูก

คาถาบูชาพ่อแม่ โดยอานิสงค์ที่ ส ว ด จะทำให้คุณและครอบครัวมีความสุข

  1. อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม า ร ดา

ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ

อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา

ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบาก ขื่ น ข ม ทุ ก ข์ ระ ท ม สักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า

ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ

ตราบจนสิ้นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รั กษ า

อันพระบิดรม า ร ด า ของข้า เทอญ

  1. มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)
  2. อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจาก ส ว ด บูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้

โดยให้เตรียมน้ำโรย ด อ ก ม ะ ลิ ไปหนึ่งขัน

แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส

อันว่ า โ ท ษ ใดความ ผิ ด อันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป

ด้วยกายก็ ดี ด้วยใจก็ ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณ ต า คุณ ย า ย คุณพี่

คุณน้อง อโหสิก ร ร ม ให้ด้วย? หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า

ขอบคุณแหล่งที่มา 108resources