5 ค า ถ าครูบาบุญชุ่ม แคล้วคลาดป ล อ ด ภั ย ครอบจักรวาล

“คาถา 5 คาถาครูบาบุญชุ่ม”

มนต์คาถาเงินหมื่นล้าน แสนล้าน พันล้าน (ไม่จน)

“โอมนะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ธะ ยะ นะ มะ อะ อุ

นะโมพุทธายะ เกสุสุวัง สะสะย ายันตัง สังเก นะรันย ายะเป”

คาถาลอดช่อง

“เกสุสุวัง เกสุสุวัง เกสุสุวัง”

คาถาแคล้วคลาด

“นะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ นะ มะ พะ ธะ ยะ นะชาลิติ”

คาถาครอบจักรวาล

“เกสุสุวัง สะสะย ายันตัง สังเก นะรันย ายะเป

เกสุสุวัง สะสะย ายันตัง สังเก นะรันย ายะปิ”

คาถาป้องกันสารพิ ษ

ป้องกันภัยอันตรายทุกอย่าง

“ทะสะขะ สะมังวิสาตุ ทะสะขะ สะมังวิสาตุ ทะสะขะ สมังวิสาตุ”

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

อรัญวาสีภิกขุ