คู่กันแล้ว ก็ต้องโคจรมาเจอกัน

ในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่นั้นครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่าเนื้อคู่ในลำดับต้น ตั้งแต่ระดับที่ 1- 5 นั้นถ้าได้มาอยู่ด้วยกันอีกนั้น จะทำให้คนคู่นั้นมีความสุขมากกว่าความทุกข์เป็นดีมากปรารถนาของคนทุกคน

แต่ยังมี ก ร ร ม อีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันจริงแต่เพราะผล ก ร ร ม นี้มาส่งผลก็ทำให้ต้องแยกจากกันแม้ไม่ย ากจะจากกัน ก็คือ“ ก ร ร ม ตั ดรอน” ที่ทำให้แยกจากกันเคยและได้ยินไหมที่มีใครบอกว่ารักคน หนึ่งมาก

และอาจจะเที่ยวประกาศไปทั่วว่าได้พบเนื้อคู่แล้ว ชาตินี้ต้องรักกันไปจนตๅยแต่ต่อมาไม่นานนักก็เลิกรากันและได้เจอคนใหม่ไปเรื่อยคบกันสักพักก็เลิกกันอีกทั้งที่มั่นใจแล้วว่า ใช่แน่ คนนี้บางคู่รักกันมาเป็น 10 ปี

เตรียมแต่งงานแล้วแต่ก็มีเหตุให้เลิกกันทั้งแบบเ จ็ บ ป ว ดและไม่เ จ็ บ ป ว ดจากกันโดยดีแต่ไม่นานคนทั้งคู่ก็ไปเจอคนใหม่รักใหม่ คบกันไม่นานก็แต่งงานแบบสายฟ้าแล่บกันไปเลยทั้งคู่และคนบางคนที่เจอนั้น

หรือเคยร่วมครองคู่ในระยะสั้นไม่ใช่เนื้อคู่ที่เป็นคู่บุญบารมีแต่เป็นคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร มเป็นเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว รของเราที่จะมาทำให้เราพบกับ ก ร ร มบางอย่ างที่เคยทำกับเขา หรือเคยร่วมทำมากับเขาเมื่อได้ชดใช้ซึ่งกันและกันแล้ว

ก็หมดสิ้น เ ว ร ก ร ร ม ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกกันไปตามบุญและ ก ร ร ม ของตนบางคู่เมื่อแยกจากกันแล้วรุ่งเรืองทั้งคู่มีความสุขทั้งคู่ในชีวิตใหม่นี่คือผลของ ก ร ร ม ที่เคยมีและได้รับการอโหสิ ก ร ร มหรือ ก ร ร ม ยุติไปแล้วนั่นเอง

และคนที่เป็นเนื้อคู่ที่อยู่ลำดับถัด ไปชาตินี้อาจจะเป็นได้ แฟนหรือเพื่อนสนิทต่างเ พ ศ เท่านั้นและจะเลื่อนอันดับหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ามีการเกื้อกูลกันต่อหรือไม่สำหรับคนที่มีความรักต่อกันแล้วมีเหตุแห่งวิบาก ก ร ร มทำให้ไม่ได้ครองคู่กันต้องมาเลิกกันในชาตินี้นั้น

หรือที่กำลังมีความรักซ้อนที่ซ่อนเร้นขอให้ระงับเสียขอให้คิดปลงใจเสียว่า เป็นเส้นทางชีวิตสองเส้นที่โดน ก ร ร ม ลิขิตไว้ ให้แคมาพบกันเพื่อเติมเชื้อในภพต่อไป อย่ าพย าย ามไปฝืนเพราะมันอาจจะทำให้เ รื่ อ งราวในชีวิตมันยุ่งเหยิงมากขึ้นกว่าเดิม

ขอให้คิดเสียว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินขนานกันไปมาบรรจบกันไม่ได้ได้แต่มองเห็นกันไปข้าง ทางพอได้ให้รู้สึกดีเป็นกัลย าณมิตรกัลย าณธรรมที่ดีต่อกันโมทนาบุญในสิ่งที่เขาและเธอทำดีถึงแม้จะจับต้องไม่ได้เพราะไม่มีจุดใดในเส้น

จะมาแตะหรือสัมผัสกันได้ต่างคนต่างเดินจนสุดเส้นทางหรือจบเ รื่ อ งราวในภพนี้ไปหลังจากนั้นก็ไปว่ากันใหม่ตามบุญตาม ก ร ร ม หยุดเ รื่ อ งตรงนั้นว่าเป็น เพื่อนกันก็พออย่ าให้มีกามราคะมาเป็นปัจจัยผลักดัน

ให้กระทำ ก ร ร ม ไ ม่ดีต่อตนเองและผู้อื่นหรือที่เรียกว่า “กิ๊กหรือชู้ ”ไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายก็ตามเป็นเ รื่ อ งไม่ดีทั้งสิ้น เพราะเริ่มต้นเหตุไม่ดีผลลัพธ์ออกมาก็ย่อมไม่ดีทำให้ทุกข์ทຮมานทั้งใจ และกายหลายคนเป็นการสร้าง ก ร ร ม ไม่ดีเพิ่มเติม

หลายคนชีวิตนั้นลำบากอยู่แล้วพอมีเ รื่ อ งผิดศีลข้อนี้เข้ามาอีกจะหนักกว่าเดิมหลายเท่าขอเต ือนไว้ด้วยความปรารถนาดีและในบางคนถึงแม้จะเคยอยู่ร่วมชาติกันมาแต่ปางก่อนก็จริงในบางคู่ก็ต้องมานั่งกินแห้วหน้าเ ศ ร้ าเฝ้าหลงรักข้างเดียวรอคอยไม่ได้ครองคู่กัน

จะต้องมีเหตุที่มาจาก ก ร ร ม มา ตั ดรอนและอาจจะเป็น ก ร ร ม บีบคั้นต้องมีอันต้องแคล้วคลาดกันได้เหมือนกันในชาตินี้ ทั้ง ที่อาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันก็จริงในปางก่อนแต่ตอนนี้จึงยังไม่ถึงคิว ถึงเวลาเพราะยังมีวิบาก ก รร ม ไม่ดีของตน

และของคนที่เราไปแอบชอบมาบังอยู่หรือมี ก ร ร ม ตั ดรอนไว้ทำให้ ก ร ร ม ที่ทำร่วมกันมาถูกทำลายไปก-รรม ตั ดรอน หรือ อุปฆๅตก-รรมที่พูดถึงนั้น หมายความว่า

ก ร ร ม ที่ให้ผลอย่ างเด็ดข า ดไปเลยเป็นก ร ร ม ที่ทำหน้าที่ฆ่ๅ ก ร ร ม อื่นให้สิ้นสุดลงอย่ างเด็ดข า ดพลังอำนาจของผล ก รร ม ตั ดรอนนั้นมีสองอย่ างเช่นเดียวกันคือ ก ร ร มฝ่ายดี และ ก ร ร ม ฝ่ ายชั่ ว

ก ร ร ม นี้ทำให้คนที่กำลังແย่ ดีขึ้นฉับพลันทำให้คนที่กำลังรุ่ง ผลิกกลับตกต่ำได้แบบในเสี้ยววินาทียกตัวอย่ างง่าย คนจน ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดฝัน เป็นเพราะ ก ร ร ม ตั ดรอนฝ่ายดีมาส่งผลฉับพลันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต

มีบารมีลูกน้องมากมายเพียงข้ามคืนเดียวเป็นนักโทษอุจฉกรรจ์หนีหัวซุกหัวซุนไม่มีใครช่วยเหลือได้เลย เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ก ร ร ม ตั ดรอนทำหน้าที่นั่นเองมาจาก ก ร ร ม ที่ทำมาล้วนไม่มีใครแกล้งหรือบังเอิญแต่อย่ างใด

สรุปก็คือก ร ร ม ตั ดรอนนี้มีหน้าที่ ตั ด ก ร ร ม ฝ่ายตรงข้ามกับตนให้สิ้นสุดลงอย่ างเด็ดข า ด ซึ่งรุ นแร งยิ่งกว่าพลังอำนาจของ ก ร ร ม เบียดเบียนในเ รื่ อ งของความรักอาจจะมีบุญร่วมกันมา

แต่เมื่อมี ก ร ร ม ตั ดรอนที่มีแรงมากกว่ามา ตั ดมาดักหน้าไว้ก็ไม่อาจจะมาครองคู่กันได้เช่น บางคู่กำหนดแต่งงานกันพอใกล้ วันหรือถึงวันแต่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมี ก ร ร ม มา ตั ดรอนให้ตๅย หรือมีเหตุให้เกิດอุ บั ติ เห ตุ เกิດ โ ร ค ก ร ร ม โ ร ค เ ว ร ฉับพลันทำให้แต่งกันไม่ได้

ทั้ง ที่ไม่มีเค้าลางล่วงหน้าเลย หรืออยู่ดีมีเหตุต้องยกเลิกการแต่งงานกะทันหันหรือจะเป็นด้วย “ ก ร ร ม บีบคั้น”หรือที่เรียกกันว่า “อุปปีฬก ก ร ร ม” มาบีบคั้นในทางที่ไม่ดีหรืออาจจะเป็นเพราะ ก รร ม ใ หม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันไม่มีแรงพอ” จึงยังไม่เกิດผล ยังเชื่อมกันยังไม่ติด

เป็นไปได้หลายสาเหตุเพราะอำนาจแห่ง ก ร ร มยังไม่รวมถึงแรงสัจจะอ ธิษฐ านอีกหากคนใดปรารถนาหลุดพ้นในชาติไหนได้มีการตั้งสัจจะอ ธิษฐ านไว้ไม่ขอมีคู่ขอมีชีวิต

ขอมีความสุขกับเส้นทางการปฏิบัติธรรมได้เกิດปัญญาช่วยเหลือคนอื่น ก็ยิ่งจะปิดทางเ รื่ อ งคู่ครองเลยหากไม่มีการขอถอดถอนคำสัจจะอ ธิษฐ าน(เหตุหนึ่งในการที่ทำให้ไม่มีคู่ในชาตินี้จะเจาะแบบละเอียดในบทต่อไป)

แต่อย่ างไรก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงลำดับต้นของจริงไม่ต้องกลัวว่าจะแคล้วคลาดกันไม่อย ากเจอก็ต้องเจอนึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วในชาติ ก็ต้องเจอ เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริง แล้วมี ก รร ม ดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริมช่วยเหลือผลักดัน เมื่อถึงเวลาแล้ว

มีทั้งบุญเก่า บุญใหม่พร้อมไม่มีวิบาก ก ร ร ม ไม่ดีมาคอยขัดขวางอีกเรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกันถ้าเป็นอย่ างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือบุญและ ก ร ร ม ก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบ ครั้งร้อย ครั้ง

ในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีกหลายคนคงเคยได้ยินเ รื่ อ งรักข้ามขอบฟ้าหรือคนที่มาแต่งงานกันตอนแก่เฒ่าวัยชราเ รื่ อ งทำนองนี้เกิດขึ้นกันบ่อยคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาวต่อมามี ก ร ร ม ม าบัง มีก-รรมมาส่งผลต้องแยกกันทั้ง ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไปและภายหลังตอนแก่ก็กลับมาเจอกันอีกเมื่อก-รรมไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกันนั้นถูกชดใช้หมดก-รรมไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน

ถ้าในเวลานี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในลำดับต้นแล้วและสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ก็อย ากจะแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่าในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบันก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกัน

เ รื่ อ งราวต่าง ที่ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นคือ วิบากก-รรมหรือผลก-รรมที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิก-รรมต่อกันเสียมีการกระทบกระทั่งกัน

หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกันหมั่นชวนกันไปทำบุญมีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดีชวนกันรั กษ าศีล รั กษ าธรรมให้มั่นคงอย่ าไปออกนอกลู่นอกทาง ลด ละ เลิกบาปทั้งปวง

ช่วยกันเต ือนสติห้ามปรามกันและกันความสุขก็จะมากกว่าทุกข์ก-รรมที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้เพราะบุญพาหนีไปไกลเสียแล้ว

ในชาติหน้าถ้าอย ากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีกก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัวก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน

ที่มา : yakrookaset