สูตรย าระงับสรรพทุกข์ สร้างสรรค์สูตรโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

คำเตือน: ย าขนานนี้ผสมสูตรจากคำสอน ท่านพุทธทาสภิกขุ โปรดอ่ า นสรรพคุณให้ดีก่อนนำไปใช้

เครื่องย า : หาได้กาย วาจา ใจของตัวเอง

ต้น “ไม่รู้ - ไม่ชี้” นี่เอาเปลือก ต้น “ช่างหัวมัน” นั้นเลือก  เอาแก่นแข็ง

“อย่างนั้นเอง” เอาแต่ราก ฤnธิ์มันแรง “ไม่มีกู - ของกู” แสวงเอาแต่ใบ

“ไม่น่าเอา - น่าเป็น” เฟ้นเอาดอก “ต า ยก่อนต า ย” เลือกออก ลูกใหญ่

หกอ ย่า ง นี้ อย่างละชั่ง ตั้งเกณฑ์ไว้ “ดับไม่เหลือ” สิ่งสุดท้าย ใช้เมล็ดมัน

หนักหกชั่ง เท่ากับ ย าทั้งหลาย เคล้ากันไป เสกคาถา ที่อาถรรพณ์

“สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย*” อันเป็นธรรมชั้น หฤทัย ในพุทธนาม

จัดลงหม้อ ใส่ลงน้ำ พอท่วมย า เคี่ยวไฟกล้า เหลือได้ หนึ่งในสาม

หนึ่งช้อนชา สามเวลา พย าย าม กินเพื่อความ หมดสรรพโ ร ค เป็นโลกอุดรฯ

สรรพคุณของย า : ทำให้เย็น  คือนิพพาน ไม่ร้อนเพราะไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์เพราะไม่มีกิเลส

คำเตือน : คนเสกต้องไม่โง่ เวลาเสกคาถาต้องรู้ด้วยว่าหมายความว่าอย่างไร อย่าว่าพึมพำไปเฉย  “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตน สิ่งทั้งปวงหรือธรรมทั้งปวงไม่ควรฝังตัวเข้าไปด้วยความโง่ ว่ามันเป็นตัวกูมันเป็นของกู