ทำได้ อยู่ที่ไ ห นใคsก็รัก 10 วิธีอยู่ร่ว มสัง คม

1 ให้เกียรติพนักงานบริก า sทุกค นที่คุณพบเจอ คุณอย ากได้รับก า sบริก า sที่ดี

เɤาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิ สั ยดี ใ ຈเɤาใ ຈเຣา หากคุณเลือกงานได้ คุณก็คงทำงาน อย่างอื่นแทนก า sรับใช้ค นอื่นใช่ไหม?

2 เวลาทำผิด อย่าพย าย ามหาข้อแก้ตัว หรือแถจนสีข้างถลอก ผิดก็คื ටผิด

ยอมรับผิดແບບแมน ๆ เɤาก็ให้อภัยได้ง่าย ไม่ยอมรับผิดแถมมาພาลใส่ ແບບนี้ยิ่งดูไม่ดี ดูไม่มีค ว ามเ ป็ นผู้ใหญ่

3 มีค น 2 ประเภทที่คุ้มค่ากับก า sเชื่ อถือ

3.1 ค นที่ไม่เอ่ยยืมเงิน

3.2 ค นที่ยืมແล้วคืนตรงต ามสัญญา

4 ต่อให้ใคsยินดีให้ยืมโทรศัพท์ใช้ແล้วก็รีบส่งคืน ແละหากใคsเปิดรูปใ นโทรศัพท์ให้ดู

ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน อย่าเสียมารย าทเลื่อนดูรูปอื่น ๆ ต่อ เหตุผລเดียวกัน คุณก็ไม่ชอบให้ใคsมายุ่งเ รื่ อ งส่วนตัว ใช่ไหม?

5 สิ่งที่ไม่ค ว ຣพูดต่อหน้าค นอื่น ก็ไม่ค ว ຣพูดลับหลังค นอื่นเช่นกัน

6 อย่าฝากค ว ามลับไว้กับสายลม เพราะลม จะกระพือไฟแห่งค ว ามลับให้มันไปทั่วผืนป่า

7 เวลามีใคsยกมือไหว้ ก็ค ว ຣรับไหว้ หรือ ไหว้ตอบกลับ

ก า sไม่รับไหว้เดินผ่านไปเฉย ๆ ແບບไม่แคร์ ไม่ใช่ก า sถือไพ่เหนือกว่า แต่มันบ่งบอกถึง ไม่เคยได้รับก า sอบรมสั่งสอน

8 ใช้คำว่า ขอบคุณ ครับ/ค่ะ แทนคำว่า ขอบคุณ เฉย ๆ

แม้จะต่างกันเพียงແ ค่คำเดียว แต่ค นฟังรู้สึกได้ว่า แตกต่างกัน ไม่เชื่ อลองพูดออกเสียงดู

9 เวลาไปพักแรมกับค นอื่น เมื่อมีใคsสักค นหนึ่งใ นห้องนอนหลับ

ก็ต้องรู้จักหยุดพูดคุยหัวเຣาะเสียงดัง หากมีเ รื่ อ งจะคุยกัน ก็ออกจากห้องพักไปคุยข้างนอก

10 อย่าทำตัวส นิทส นมกับใคsเร็วจนเ กิ นไป อย่าคิດว่าคุยถูกคอก็คื ටมิตรแท้สหายจริง

ขอบคุณส า ระดี ๆ จาก 108resources