แนะนำก่อนนอนให้ตั้งใจ ทำวันละ 7 นาที ชีวิตเปลี่ยนจิตใจเป็นสุข

ในการที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสรรค มีเ รื่ อ งราว สารพัด จะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ

เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิດ เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจ จริง หรือเปล่า และ ความตั้งใจจริงที่เรามีนั้น

เราตั้งใจจริงมาก หรือมากไม่พอ เพราะเมื่อความตั้งใจ ยังไม่พอ ก็อย่าหวังที่ ชีวิตเราจะเปลี่ยน ความตั้งใจ อย่างแรงกล้า

ที่เรียกว่า ตา ยเป็นตา ย แต่สำหรับเ รื่ อ งง่ายอ ย่า ง นี้ เป็นพื้นฐาน ของการ มีชีวิตที่ดี ทำอ ย่า ง นี้ไม่เห็น มีใครตา ยไปสักคน ตั้งใจแบ บนี้ไม่ต้อง เสียเงินทอง

คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเ รื่ อ งที่ ไม่เป็นเ รื่ อ งตั้งเยอะ จะใช้เวลา 7 นาที ทุกวันก่อนนอน จะไม่ได้เชียวหรือ เพราะวิธีการนี้

แม่ชีรับรองว่าชีวิตของ โยมเปลี่ยน เปลี่ยนแบบพลิกชีวิตไป ในทางที่ดีขึ้น อย่างแน่นอน แม่ชีเอาชีวิต เป็นประกัน

สำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือรวบรวมจิต เปล่งเสียง ดัง ตั้งใจ อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย าม

คำนมัสการพ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพ ระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5 ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรั กษ าตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิດ แก่ เจ็ບตา ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

หลังจากนี้หากโยม จะทำสมาธิ ก็ให้สวดมนต์ บทไหนก็ได้ จะเป็น อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือ บทไหน ก็ตาม

ก่อนนั่ง ให้ขอบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และ ครูบาอาจารย์ ขอเพื่อให้นั่งได้ เข้าถึงสมาธิ โดยไว ไม่มีอะไรมา กวนใจ หรือทำให้ต้อง ถอนสมาธิโดยไว

สุดท้ายหากกssมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมีกssมต่อทรัพย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิด เป็นถูก ทำถูก เป็นผิด

และกssมใด ที่ข้าพเจ้าเคย สร้างกssม กับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์ และสัตว์ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลาย

ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวร สร้างกssม ต่อท่าน จงได้รับอานิสงส์ผลบุญ ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญ ของข้าพเจ้าแล้ว จงปลด ปล่อยกssม

ปลดเปลื้องกssม งดเว้นการจองเวร และ ขอ๑วงจิตที่เกิດในภพนี้ ชาตินี้ได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ ทั้งปวง ด้วยกุศล

ในคราวครั้งนี้ ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุ