10 เหตุผล ที่คุณอย่าวิ่งตามใครจนดู ไ ร้ ค่ า

1 การที่ คน คนเดียว ป ฏิ เ ส ธ คุณไม่ได้หมายถึงคุณ

ไม่ดีพอ พิ สู จน์ให้เขาเห็นว่า คุณดีพอ

2 คุณอาจ ไม่ใช่ สำหรับบางคน เหมือนที่

บางคน ไม่ใช่ สำหรับคุณ ยอมรับ ความจริง

3 โลกนี้ ไม่ได้มี เขา คนเดียว

ยังมีคนอีกมากมายที่ ต้องการคุณ ให้โอกาสตัวเอง

4 ยิ่งคุณ ดื้ อ ดึง และ เหนี่ ย วรั้ ง เขาไว้

คุณยิ่งดู ไ ร้ค่ า ในสายต าเขา ปล่อย เขาไป

5 คุณต้อง รักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกัส

ต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้ม แ ข็ ง

6 คุณต้อง รักตัวเอง และเลือก

สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตัวเอง ลืม คนที่ไม่รักคุณ

7 คุณ มีค่ า เกินกว่า ที่จะ ขอร้ อ ง

ให้ใครรักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

8 ทุกสิ่ง ที่เกิດขึ้นล้วนมี เ ห ตุ ผ ล โชคช ะ ต า

กำหนดไว้แล้ว ว่าเขา ไม่ใช่ เพร าะ คนที่ใช่ ยังเดินทาง มาไม่ถึง

9 ดูแลตัวเอง ให้ดูดี และ มีค่ าที่สุด

เพร าะจากนี้ คุณจะเป็น ผู้เลือก ไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

10 สิ่งที่ดีกว่า รอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้อง เ ชื่ อ

และ รอคอย สิ่งนั้น รอคอย สิ่งที่ คุณคู่ควร

เราไม่ได้ มีค่า เพรา ะใครม า รั ก แต่เรามีค่ายิ่งนัก

ถ้าเรา รักตัวเอง อย่ าฝื นอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิດขึ้น อย่ าพย าย าม

เพื่อคนที่ไม่เคย พ ย า ย า ม เพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่ าคุณ เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเ สี ย สละ ความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคน มีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ

และทำให้ตัวเองมีความสุข ตั ด คนบางคนออกไปจากชีวิต

แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำ เพื่อตัวเอง

เรียนรู้ว่า ถ้าคุณแคร์มากไป คุณจะลงเอยที่ผิ ด หวัง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด

เพร าะสุดท้ายไม่ว่า เกิດ อะไรขึ้น คุณจะเหลือ

ตัวคุณเอง บ อ ก คนที่คุณห ายไปจากชีวิตเขา ว่าไม่ใช่เพราะคุณไม่แคร์

แต่เพร าะเขา ไม่เห็นค่ าคุณมากพอ ลืมทุกอย่ างที่ทำให้คุณอ่อน เ เ อ

และอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณเข้ม แ ข็ ง คุณมีค่า เกินกว่า จะขอ ร้ อ งให้ใคร ม า รั ก คุณ

คนที่ไม่รักคุณ เขาไม่มีค่ าพอ ให้คุณไป เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา Chermarn Ratanapongtrakoon