เนรคุณ ไม่เคยทำให้ใครยิ่งใหญ่

อย่าหลงเชื่อคารมใครง่ายไปล่ะ คนที่พย าย ามเข้ามาหาคุณมีหลายแบบ

ต้องรู้จักแยกให้ออกระหว่างเ รื่ อ งจริงกับสิ่งที่เขาแสดงละครใส่คุณ ให้ดูว่าเขาน่าสงสาร

ไม่ใช่ว่าคุณยื่นมือไปช่วยแทนที่จะได้รับสิ่งดี กลับกลายเป็น“ความซวย” แต่คุณเชื่อเถอะ…

ถ้าเขาไม่รู้จักคุณคนคนแบ บนี้ทำอะไรไม่ขึ้นไม่เจริญ ชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี เหมือนจะราบรื่นแต่ก็ไปได้ไม่ไกล

ล้มลุกคลุกคลานอยู่ที่เดิม สุดท้ายก็“พัง”ไม่เป็นท่า ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทวงบุญคุณดีที่สุดคือ “เลิกคบ”

โยนออกไปให้ไกลจากชีวิต ความกตัญญูรู้คุณ คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้ จำต้องพึ่งพาอาศัยกัน

และกันทั้งในด้านกำลังกายกำลังทรัพย์ กำลังความคิดและอื่น หากได้รับอุปการะจากผู้ใดก็เรียกผู้นั้นว่า

“ผู้มีบุญคุณ”หรือ”ผู้มีพระคุณ”ผู้ใดช่วยเหลือให้อุปการะแก่เรา ก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมี

แก่ตนย่อมเป็นผู้เจริญด้วย ลาภยศสรรเสริญและไมตรี แต่ผู้ใดไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น หรือลบหลู่บุญคุณของผู้มีอุปการะ

ผู้นั้นจะเป็นผู้ต่ำต้อยทำความดีไม่ขึ้นแม้จะพย าย ามขวนขวายอย่างไร ก็มักมีอันเป็นไปต่างเรียกว่าทำดีไม่ขึ้น

เป็นคนอาภัพอยู่ตลอดกาล การลบหลู่บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้เรียกว่า “เนรคุณ” การเนรคุณเป็นตัวกาลกิณี

จะคอยดึงให้คนเนรคุณตกต่ำ ไม่มีโอกาสจะมีความสุขได้ในชีวิตไม่มีข้อใดยิ่งไปกว่าการแสดงความกตัญญูรู้คุณคน

ความวุ่นวายยุ่งย ากต่าง ที่เกิດอยู่ในขณะนี้เพราะข า ดกตัญญู ความเป็นผู้รู้คุณคนนั้นเองข า ดกตัญญูแล้วอย่าหวังเลยว่า

จะแก้ไขอะไรได้ ลูกรู้คุณพ่อแม่จึงเคารพเชื่อฟังพ่อแม่น้องรู้คุณพี่จึงรักและนับถือเชื่อฟังพี่

“กตัญญูรู้คุณคนแล้วตอบแทนคือสัญญลักษณ์ของคนดีแท้”

ขอบคุณแหล่งที่มา : dekwat999