ทำบุญ 5 ข้อเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว

ทำบุญ 5 ข้อเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว

การทำบุญ ให้ถูกหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เ รื่ อ งย ากและทำแล้วยังได้บุญมหาศาล

โดยผู้ที่จะทำบุญควรจะเน้นไปทำบุญตามวัดต่างจังหวัดเพราะพระสงฆ์ตามต่างจังหวัดนั้น

จะข า ดแคลนของอุปโภค บริโภคมากกว่าพระที่จำวัดในเมือง โดยผู้ที่ต้องการทำบุญ

ควรจะนำของใช้จำเป็น 5 อย่างไปถวายท่าน ประกอบไปด้วย

1 ไฟฉายอย่างดี พร้อมถ่านสำรอง

เพราะช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงหน้าฝนท่านจะได้ใช้ไฟฉายสำรวจสภาพวัด

สัตว์ร้ าย เดินทางไกลหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิດขึ้นได้ตลอดเวลา

2 ผ้าอาบน้ำฝน รูปละสองผืน

และต้องเป็นผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สงฆ์น้ำได้ และเป็นผ้าเช็ดตัวได้ซึ่งปัจจุบัน

พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าขนหนูแทนแต่ตามความจริงแล้วการใช้ผ้าขนหนูนั้นไม่ถุกพระวินัยของสงฆ์

3 เทียนบูชาพระ ขนาด 8 นิ้ว

พร้อมไฟแช็คแทนการใช้เทียนพรรษาซึ่งมีขนาดใหญ่ เพื่อท่านจะใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์

4 ย าแก้แพ้อากาศอย่างดี

พร้อมย าลดไข้ เพราะช่วงนี้พระสงฆ์จะเกิດการเจ็ບป่ ว ยได้ง่ายเพราะเป็นช่วงหน้าฝน

5 อาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูป

เพราะหน้าฝนบางครั้งฝนตกหนักท่านอาจจะไปออกบิณฑบาตรไม่ได้

ก็สามารถใช้ลูกศิษย์นำอาหารแห้งมาปรุงฉันได้ทันที

ทำบุญ 5 ข้อเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้วเพราะท่านได้ใช้ของที่เราถวายได้ตลอดพรรษา

ส่วนปัจจัยนั้นก็อย่าลืมถวายท่านตามกำลังศรัทธาเพื่อใช้จ่ายเป็นสมณะบริโภค

แต่ถ้าเป็นพระธรรมยุตก็ถวายเป็นปาวรณาบัตร ส่วนปัจจัยก็มอบให้ลูกศิษย์ท่านไว้

เท่านี้เราก็ได้เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว

ที่มา ปิยะนัย เกตุทอง