มารไม่มี บารมีไม่เกิດ มารทั้ง 8 ที่ควรs ะวั งให้ดี

มารไม่มี บารมีไม่เกิດ มารทั้ง 8 ที่ควรs ะวั งให้ดี

ครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทย ท่านเกิດในห มู่บ้านย ากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน

โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขัดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหลายร้อยผลงาน ตลอดชีวิตของท่านต้องพบมาร มาขัดขวางการสร้างบุญบารมี

ตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง กักขังท่านเป็นระยะ มารทำกับท่านมากมายสารพัด เพียรพย าย ามจะสึกท่านให้ได้ด้วยอุบายต่าง ในท่ามการมรสุมร้ ายเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า มารไม่มี บารมีไม่เกิດ ในชีวิตคนเรานั้น มารมาในรูปแบบต่าง เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

1 มาร มาช่วยเสริมสร้างบุญบารมีหากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง

2 มาร เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งกรร มมีจริง ผลแห่งกรร มมีจริง

3 มาร มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้ากรร มนายเ วรมีแต่เ รื่ อ งปວดหัว เ รื่ อ งร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรร มตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ ว ไม่สร้างเ วรกรร มใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

4 มาร มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับ เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น

5 มาร มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขัดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประมาท เกิດปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้

6 มาร มาในรูปแบบเงินมากมายที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเลสว่า ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

7 มาร มาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เราตื่น ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่าปัญญาของเราอยู่ในระดับไหน ต้องเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

8 มารมาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของบุญ ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ยอท้อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้น

ขอให้พิจารณามารในความเป็นจริง ในแง่มุมที่เกิດผล

ขอบุญบารมี จงบังเกิດแก่ท่านทุกคน

ขอโมทนาสาธุ เมตตาธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย

ที่มา khaonaroo.com