บทสวดอ ธิษฐ านขออโหสิกຽຽม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

บทอ ธิษฐ านขออโหสิกຽຽม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ มานั้นอาจเป็นเพราะผลบุญที่ทำมาได้ส่งผล
แต่เวลาพบกับความทุกข์ พบกับอุปสรรคต่าง เกิດปัญหาติดขัด เป็นผลจากเวรกຽຽมส่งผลให้อยู่หรือเปล่า
ถ้าคุณเชื่อ ว่าเวรกຽຽมนั้นมีอยู่จริง จำเป็นต้องทำสิ่ งนี้

วันนี้เรามี บทอ ธิษฐ านขออโหสิกຽຽม และ การอ ธิษฐ านจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มาแนะนำ
ให้ท่านนำไปสวด และขอขมาลาโทษกับเจ้ากຽຽมนายเวร คนที่สัญญากับคน นั้นไว้จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์

บทอ ธิษฐ าน ขออโหสิกຽຽม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”

กຽຽมใด ไม่ว่าจะเป็นกายกຽຽม วจีกຽຽม มโนกຽຽม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากຽຽมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกຽຽมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกຽຽมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กຽຽมใดที่ใคร ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกຽຽมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกຽຽมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้

ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ย ากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่оมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

คำอ ธิษฐ านอโหสิกຽຽม

ข้าพเจ้า(บอกชื่อ)ขออโหสิกຽຽม กຽຽมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้ากຽຽมและนายเวร จงอโหสิกຽຽมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกຽຽมต่อไปเลย แม้แต่กຽຽมที่ใคร ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกຽຽมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกຽຽมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

คำขอขมาโทษ

กຽຽมชั่ วอันใดที่ข้าพเจ้า(บอกชื่อ)ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบากเข็ญใจ อันตรายทั้งหลาย จงเสื่оมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. (อ ธิษฐ านตามที่ปรารถนา)

คำขอขมาและอ ธิษฐ านจิต (สำหรับอ ธิษฐ านหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากຽຽมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิกຽຽมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอ ธิษฐ าน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด โ ร คภัยใด ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอ ธิษฐ าน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี) หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกຽຽมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกຽຽมให้ ขอถอนความอา ฆ า ต ความพย าบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากຽຽม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

ข้อมูลจาก http://www.phenkhao.com/contents/bg/380849