นิ สั ย 19 ลักษณะ ของผู้เกิດมาพร้อมบุญบารมี

19 ลักษณะนิ สั ย ของผู้เกิດมาพร้อมบุญบารมี

จากอดีตถึงปัจจุบัน คนไทยมีคว ามเชื่ට

ที่เล่าขานบอกต่อกันมาอย่างหนึ่งที่ได้ยินเป็นประจำ

คือ ผู้ที่ร่ำຣวຢ มียศฐาบรรดาศักดิ์ หรือฐานะดีในชาตินี้

คือผู้ที่ทำบุญไว้มากในอดีตชาติ

และอีกนัยหนึ่งคือเป็นเทวดากลับชาติมาเกิດ

ซึ่งคว ามเชื่ටนี้เชื่อมโยงกับลักษณะนิ สั ยที่ดี

ของผู้มีศีลมีธรรม ซึ่งวันนี้ เ รื่ อ งที่อย า กรู้

ได้นำคว ามเชื่ටที่ว่านี้มาเปิดเผยให้ได้ทราบกัน

คือ หากผู้ใดมีลักษณะตามนี้

คนผู้นั้นอาจเป็นเทวดากลับชาติมาเกิດก็เป็นได้

ซึ่งชายหรือหญิงผู้นั้น

ต้องมีความสงบทั้งทางจิตใจและการแสดงออก

เปรียบดั่งผู้ที่เจริญด้วยสติปัญญาทั้งหลาย

1 เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

ไม่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

คิดการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมา

2 เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

หรือตื่นตระหนกเกินเหตุอันควร

3 เป็นผู้ไม่โอ้อวด

ไม่คนองว่าตนดีกว่าผู้อื่น ไม่ยโสโอหัง

4 เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

ให้ทั้งตนและผู้อื่น ไม่คิดการอันทำให้

ผู้อื่นเดือดร้นทั้งทางใจและกาย

5 เป็นผู้ไม่บ่น

เป็นผู้ที่รู้ดีว่าชีวิตเป็นอย่างไร

6 เป็นผู้มีความอดทน

นิ่งดั่งน้ำ ใจเย็นดั่งสายลม

7 เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

มีวาจาฟังน่าเชื่อถือ ไม่ใช้คำพูดทำร้ า ยผู้อื่น

8 เป็นผู้ไม่คิดฟุ้งซ่าน

มีสติปัญญา สงบ เจริญสมาธิ

9 เป็นผู้มีวาจาสำรวม อ่อนน้อม

ไม่ก้าวร้าวทั้งผู้น้อยหรือใหญ่กว่าตน

10 เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

11 เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยสติ

และดำเนินความคิดด้วยปัญญา

12 เป็นผู้ที่ไม่ถือตนว่าวิเศษกว่าผู้อื่น

13 เป็นผู้ที่ไม่ยึดติดกับกิเลส

อบายมุข และสิ่งงมงาย

14 เป็นผู้ที่ไม่เ ศ ร้ าโศก

เพราะสัตว์และสังขารร่ า งกายที่เสื่оมไปแล้ว

15 เป็นผู้ที่ไม่อคติธรรมทั้งหลายทั้งปวง

16 เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาป

ต่อการกระทำอันเป็นร้ า ย ความชั่ ว

สิ่งที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น

17 เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาธรรม

เลื่อมใสในคำสอนและพระพุทธศาสนา

18 เป็นผู้ที่ไม่อวดอ้างตน

หรือใช้ความวิเศษของตนเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อถือ

19 เป็นผู้ที่หมั่นสร้างบุญ ทำความดี

คว ามเชื่ටส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น