บทอ ธิษฐ าน ขออโหสิกssม ตั ดเวร ตั ดกssม

บทอ ธิษฐ าน ขออโหสิกรร ม ตั ดเ วร ตั ดกรร ม

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งเวลาสุข ได้โชคได้ลาภ มีกินมีใช้ บางครั้งอาจเป็นเพราะผลบุญที่ได้ทำและส่งผลในระยะเวลาต่อมา แต่เวลาที่เราพบกับความทุกข์ พบกับอุปสรรคปัญหาต่าง ติดขัดในเ รื่ อ งของการทำงานและการเงิน สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากเ วรกรร มที่กำลังส่งผลคุณอยู่หรือเปล่า คุณเชื่อไหมว่าเ วรกรร มนั้นมีอยู่จริง และจำเป็นจะต้องทำสิ่งเหล่านี้

วันนี้เรามี บทอ ธิษฐ านขออโหสิกรร ม และ การอ ธิษฐ านจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี มาแนะนำให้ท่านได้นำไปสวด และขอขมาลาโทษกับเจ้ากรร มนายเ วร คนที่สัญญากับคน นั้นไว้ จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์

บทอ ธิษฐ านขออโหสิกรร ม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.

กรร มใด ไม่ว่าจะเป็นกายกรร ม วจีกรร ม มโนกรร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรร มนายเ วรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรร มแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเ วรจองกรร มต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรร มใดที่ใคร ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรร มให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเ วรกรร มต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้

ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ย ากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็ບไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่оมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ ลงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

คำอ ธิษฐ านอโหสิกรร ม

ข้าพเจ้าบอกชื่อขออโหสิกรร ม กรร มใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้ากรร มและนายเ วร จงอโหสิกรร มให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเ วรจองกรร มต่อไปเลย แม้แต่กรร มที่ใคร ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรร มให้ทั้งสิ้น

และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเ วรกรร มต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

คำขอขมาโทษ กรร มชั่ ว

กรร มชั่ วอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย าก ลำบากเข็ญใจ อันตร ายทั้งหลาย จงเสื่оมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. อ ธิษฐ านตามที่ปรารถนา

คำขอขมาและอ ธิษฐ านจิต สำหรับอ ธิษฐ านหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรร มนายเ วร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิกรร มแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอ ธิษฐ าน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด โ ร คภัยใด ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอ ธิษฐ าน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี

หากมีผู้ใดเคยสร้างเ วรสร้างกรร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรร มให้ ขอถอนความอา ฆ า ต ความพย าบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรร ม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

ที่มา ข่าวน่ารู้