ป ล ายปีนี้ ชี วิ ต ดีกว่าใคร ไม่ต้องทนลำ บ ากอีกต่ อไ ปแล้ ว มีกิ นมีใช้ สุข ส บ าย ย กค ร อ บ ค รั ว

ป ล ายปีนี้ ชี วิ ต ดีกว่าใคร ไม่ต้องทนลำ บ ากอีกต่ อไ ปแล้ ว มีกิ นมีใช้ สุข ส บ าย ย กค ร อ บ ค รั ว

ใ น แ ต่ละร า ศี.นั้นก็มีด ว งชะต า ที่ แ ต กต่างกันอ อ ก ไปด้ ว ย ท่านที่มันจะรว ยพอถึงเวลาก็จะต้องรว ย อย่างแน่นอน

เพียงแต่อย่าไปท้ อถอ ย ต่อชีวิตไปก่อน ไม่ใช่วันนี้ก็คงมีสักวันที่ เป็นของเราอย่างแน่ น อ น

จงบริหารชีวิตให้ดีบริหารเงินให้ดี แล้วทุกอย่ างมันจะดีต ามไปด้ ว ย หากด ว ง คุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์ส มหวังค่ะ

ที่เกิ ดร า ศี.เมษ

ท่านจะเป็นท่านที่ที่มีความขยันมากเลย กล้าที่จะตั ดสินใจสู้ชีวิต แบบสุด ไปเลย แต่ว่าก็เบื่ อง่ ายเหมือนกัน ให้ระ วั งเรื่ อ งอาร มณ์กับสติ ตัวเองหน่อ ยนะ พย าย ามมีสติกับทุกอย่าง แล้วจะดีเอง

ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชีวิตของช าวเมษ จะได้พบกับสิ่งดี เข้ามา แต่ก็ประมาทไม่ได้ เนื่องจากอุปสรรคก็ยังเยอะอยู่

ซึ่งสิ่งที่จะพาไปร อ ดได้นั้นก็คือ สตินั่นเอง ในด้านของการงานนั้น จะได้เจอท่านที่ที่เข้ามาช่ ว ยแม้จะสะดุดหน่ อ ย

แต่ก็ยังไปได้อยู่และมีเกณฑ์จะดีขึ้นเรื่อ ย ในอนาคต หากด ว ง คุณดี ให้เก็บไว้ แล้วจะได้ท รั พย์ส าธุค่ะ

ที่เกิ ดร า ศี.กันย์

คุณเป็นท่านที่ที่ค่อนข้าง จริงจังกับชีวิตน่าดูเลย โดยเฉพาะท่านที่ที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งตัว จะมุ่งมั่นสูง มีโอ กาสที่จะได้รับเงิ นก้อนโตในช่วงครึ่งปีหลังด้ ว ย

ท่านที่ที่ทำธุรกิจจะมีร ายได้ดี ทำอะไรก็สำเร็จ ส่วนเรื่ อ งรัก อาจจะต้องปล่อ ยวางก่อน หากด ว ง คุณดี ให้เ ก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์ สมหวังสาธุบุ ญ

ที่เกิ ดร า ศี.ตุลย์

ท่านที่ชาวตุลย์นั้น จะรว ยได้ก็มาจากงานที่ตั้งใจทำ มุ่งมั่น อย่างเต็มที่กับงาน จงตั้งใจอย่างจริงจังนะ ความสำเร็จ จะมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ในเรื่ อ งความรักนั้นก็สมหวัง

ท่านที่ที่เลิกราไปก็คือ ไม่ใช่เนื้อคู่ เพราะหากเป็นคู่แท้กันแล้ว จะไม่ได้จากกันไปไหนเลย หากด ว ง คุณดี ให้เก็บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์ สมหวังมากมาย

ที่เกิ ดร า ศี.พิจิก

เป็นท่านที่ค่อนข้างอาภัพรักเลยล่ะ ร า ศี. นี้มีเกณฑ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อ งงาน ก่อนนี้ทำอะไรก็มักมีแต่ปัญหา ติ ดขัดไปหมดแต่ว่าให้อ ดทนใจแข็งไปก่อนนะ แล้วทุกอย่างจะค่อ ย

ดีขึ้นเอง การงานต้องดูให้ละเอี ย ดการเงินต้องบริหารดี แล้วจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอ ด หากมีคว า ม เชื่ อในเรื่ อ งของโ ชคชะต าต าม ร า ศี. ขอให้เชฟด ว ง นี้ไว้ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี ส าธุบุญจ้า

ที่เกิ ดร า ศี.เมถุน

คุณเป็นท่านที่ที่มีหลายอาร มณ์สมาธิสั้น มีความเป็นท่านที่สองบุคลิกในตัวเอง แต่ว่าเรื่ อ งงานนั้น จะโดดเด่นเลย แม้จะยุ่งย ากอยู่บ้าง แต่ก็ทำอ อ ก มาได้ดีเลยล่ะ

โดยเฉพาะท่านที่ที่ทำธุรกิจตัวเอง ในด้านความรัก ท่านที่ในครอบครัวก็จะ ก ด ดั นสักหน่อ ย จะต้องอ ดทนให้มาก มุ่งมั่นทำงานให้ดี

และยังมีเกณฑ์ที่จะร ว ยจากการถูกร างวั ลใหญ่อีกด้ ว ย เก็บโ ชคด ว ง ชะต าไว้ ขอให้พ้นเ ค ร าะห์ เจอความสุขเงิ น ท องในชีวิตส าธุบุญ

ที่เกิ ดร า ศี.ธนู

ท่านจะประสบความสำเร็จ ในด้านหน้าที่การงานมาก และมีแววจะได้เปลี่ยนงานด้ ว ย ช่วงครึ่งปีหลังนี้จะได้รับโ ชค

ก้อนใหญ่จากการถูกรางวัล สำหรับการลงทุน อาจจะได้จ่ายเยอะหน่อ ยนะ ท่านที่ที่ควรใส่ใจมากที่สุดก็คือ

ท่านที่ในครอบครัว ท่านที่รักให้ดูแลใจกันดี เพราะปัญหาอาจจะเข้ามาให้วุ่นวายทีเดียว หากด ว ง คุณดีให้ แ ช ร์ เก็บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์สมหวังเ ท อ ญ

ที่เกิ ดร า ศี.มังกร.

ท่านที่ร า ศี.นี้จะหัวโบราณสักหน่อ ยชอบคิดมาก คิดเยอะกับทุกเรื่ อ งโดยเฉพาะเรื่ อ งงาน

และในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่งานดีมากขึ้นเรื่อ ย และมีลูกน้องที่น่ารักคอ ย ให้ความร่วมมืออีกด้ ว ย

เป็นท่านที่ที่รักความยุติ ธ ร ร ม อะไรที่ทนไม่ได้ก็เลิกไป กั นข้างหนึ่งเลย เก็บโ ชคด ว ง ชะต าไว้ ขอให้พ้นเ ค ร าะห์ เจอความสุขเงินทองในชีวิตสา ธุค่ะ

ที่เกิ ดร า ศี.กุมภ์

ท่านเป็นท่านที่ที่ลึกลับทีเดียว มีนิ สั ยเป็นท่านที่ก ว น เรื่ อ งงานก็ผิ ด ถู ก แต่ว่าพอถึงช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะเริ่มดีมากขึ้น

ความรักสมหวังมีรักที่ดีทีเดียวอีกทั้งท่านที่รักยังช่ ว ยหนุน ให้ชีวิตดีขึ้นอีกด้ ว ย สำหรับท่านที่ที่ชื่นชอบการ เ สี่ ย งโ ชค

กับตัวเลขมีเกณฑ์จะถูกร างวัลใหญ่ ก็คราวนี้แหละ ให้ท่านสมหวัง แ ช ร์ ด ว ง นี้ไว้เก็บโ ชคด ว ง ชะต าไว้ ขอให้พ้นเ ค ร าะห์ เจอความสุข เงิ นทอ งในชีวิต สาธุบุญ

ที่เกิ ดร า ศี.มีน

คุณเป็นร า ศี.ขีเบื่ อเลย ไม่ค่อ ยชอบอยู่ที่เดิม ย้ายไปโน่ นมานี่บ่ อ ยมาก งานที่ทำเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะดี

และทำให้รว ยขึ้นมาได้ และ จงมีสติในการใช้ชีวิต ความรักนั้นดี ท่านที่รักจะคอ ยเกื้อหนุน ให้ชีวิตดี

ร่ำรว ยมากขึ้นกว่าเดิม ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ขอให้ท่านสมหวัง แ ช ร์ ด ว ง นี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่ ง ที่ ดี สาธุบุญค่ะ

ที่เกิ ดร า ศี.กรกฎ

ท่านเป็นอีกร า ศี.ที่แปรปรวนไม่น้อ ยเลยมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนงานใหม่ แต่ว่างานใหม่นั้นก็เป็นงานที่ดีขึ้น อ ย ากจะทำงานอะไร

ลงมือทำได้เลย กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น หากจะต้องเจอปัญหาอะไรใหญ่ ไหนก็จะส ย บ มันลงไปด้ ว ยความรัก

คู่รักจะเป็นผู้คอ ยส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น จ งดูแลใจของท่านที่รักให้ดีด้ ว ย พอตั้งใจทำทุกอย่างดีแล้วเงินจะไหลเข้ามา

เมื่อถึงเวลาของมัน หากมีคว า ม เชื่ อในเรื่ อ งของโ ชคชะต า ต ามร า ศี.ขอให้ แ ช ร์ ด ว ง นี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีส าธุบุญ