ที่สุดของการเป็นคน คือ คนธรรมดาที่มีความสุข

1 ในสังคมที่ทุ กคนต่างใช้อินเทอร์เนตและโ ซเชี่ยลเป็นสื่อกลางอย ากให้ทุ กคนมองความสบายใจ นั่นคือเมื่อเรารับรู้ และอ่ า น ข่ า ว ไม่จำเป็นต้องแสดงความขั ด แ ย้ งใด

2 ในกระแสสังคมทุ กวันนี้ก็กลุ้มใจ เ รื่ อ งหนี้ก้อนโตของเราว่าจะมีปัญหาอย่ างไร แล้วจะใช้ยังไงให้เร็วที่สุดแต่แท้จริงแล้ว คนที่ปลดห นี้ได้ก่อนใคร นั่นคือคนที่หยุดสร้างหนี้มาเพิ่ม ต่างหากล่ะ

3 ในสังคมทุ กวันนี้ ต่างพัฒนากันอย่ างรวดเร็วแม้กระทั่ง ความเร็วอิน เทอร์เนต 3 G 4 Gแต่แท้จริงคนที่ได้ประโยชน์ คือ คนที่ค่อยเลือกรับ ข่ า วที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง

4 ท่ามกลางสังคม ที่ทุ กคนต่างมองหา กำลังใจจากคำคมข้ อ คิ ด หรือรับฟังแรงบันดาลใจจากผู้คนຣวຢจากโ ซเชี่ยลแต่แท้จริงคนที่สร้างสุขได้ คือ คนที่ นำคำคม ข้ อ คิ ด มาปรับใช้

กับชีวิตประจำวันแล้วใช้เพื่อพัฒนาในทุ ก ด้านของเขาเองมิใช่คนที่แสวงหาคำคม ข้ อ คิ ด ใหม่ที่ผ่ านตาเข้ามาทุ กวัน

5 ในสังคมที่มีแต่เ สียงวิจ ารณ์แง่ลบมากมายและมองแต่แง่ดีของตัวเองแต่แท้จริงคนที่ยืนยิ้มได้สบายนั่นคือคนที่ไม่นำคำลบที่ไม่จริง จากคนอื่นมาเพราะว่าแท้จริงแล้ว ความจริงนั้นเป็น

อย่ างไรเรารู้ดีสุดไม่จำเป็นต้องเหน็ดเหนื่อย อธิบายให้คนอื่นฟัง

6 ท่ามกลางการ แข่งขันเล่ าเรียนอวดใบปริญญาหรือการที่แม่ ต่างมาอวดลูกตัวเองและโชว์โอ้อ่า ด้านการงานและถ่ายรูปลงโ ซลเชี่ยลว่าเขากินดีอยู่ดีแท้จริงคนที่จะสบายใจได้ดีสุดนั่นคือ

คนที่ปรับตัวได้กับทุ กสภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีต่างหากล่ะรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุ กความเปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันมากกว่า

7 คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทั นตาเห็น คือคนที่เข้าใจว่าต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุ กข์โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

8 เสื้อสวยที่ติ ดยศถาบรรดาศักดิ์ สูงสุดย่อมติ ดภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิตคนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุขที่สุดหลายคน จึง ใส่เสื้อเก่าที่ปราศจากตำแหน่งหรือหั วโขน

หรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

9 ทุ กข์ที่แท้จริงในความย ากจนนั้นก็คือทุ กข์ในการที่อิ จฉาคนอื่น แล้วมองว่าเขาไม่มีแบบนั้นแบ บนี้แต่บางคนก็ผ่ านด่ านทดสอบนี้ได้เพราะ ความขยันและผ่ านทุ กข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออมแต่ต้อง

มาแต้ต้องมาติ ดกับดัก เพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุ กข์อย่ างมหัศจรรย์

ที่มา นุสนธิ์บุคส์