บทสวดมนต์ป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์

บทสวดมนต์ป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์

บทสวดมนต์ป้องกันภัย บทสวดแผ่เมตตา บูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีอะไรบ้าง วันนี้เรารวมบทสวดมนต์ช่วยทำให้มีสมาธิ เสริมสิริมงคล และให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์มาฝาก

บทสวดมนต์ป้องกันภัย

บทสวดมนต์ป้องกันภัย

เวลาจะออกจากไปไหนมาไหนแต่ละที ทุกคนก็คงต้องมีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเพื่อให้พระท่านช่วยปกปักรั กษ า คุ้มครองให้เราเดินทางออกจากบ้านได้ อย่างปลอดภัย จะทำอะไรก็ราบรื่น จริงไหมล่ะคะ แต่ถ้าจะให้ดีล่ะก็ เพื่อน ก็ควรมีการสวดมนต์ บริกssมคาถา เพื่อให้เกิດสติและมีสมาธิ และยังเป็นการเสริมสิริมงคลกับตัวเองอีกด้วย วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้มีการรวบรวมสารพัด บทสวดมนต์ป้องกันภัย สำหรับเพื่อน ใช้สวดบูชาเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์ มาฝากเพื่อน ค่ะ

พระคาถายันทุน

พระคาถายันทุนบทนี้แท้จริง คือ พระปริตร ที่ชื่อว่า อภยปริตร ใช้สำหรับสวดป้องกันอันตรายต่าง แม้ว่าเกิດนิมิตฝันไม่ดี เกิດอาเ พ ศ สังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดี ให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิດเป็นความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ า ยต่าง เกิດขึ้นให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วยพระคาถานี้ บำบัดอันตรายให้หายสิ้นไปได้ หมั่นจำเริญภาวนาไว้ เกิດสิริมงคลลาภยศดีนักแลฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

พระคาถาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า

พระคาถาธรณีปริตรนี้ เป็นคาถาสำคัญยิ่งของท่านโบราณาจารย์แต่เก่าแก่ เป็นคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานให้พระอานนท์มหาเถระ เมื่อผู้ใดได้บริกssมพระคาถานี้จะพ้นจากความทุกข์ย ากทั้งมวลได้บรรลุความสุขในชาตินี้และชาติหน้า ห มู ่เทพยดามาประชุมรั กษ าป้องกันสรรพภัยอันตรายทุกเมื่อ เมื่อเกิດเจ็ບไข้ขึ้นใช้เสกน้ำมนต์ รดอาบ หายแล แม้เจ็ບจมูกเจ็ບตา เสกหมากพ่นก็ได้ เสกน้ำก็ได้ เสกหัวหอมพ่นก็ได้ แก้สารพัดตาลทรางทั้งปวง พระคาถานี้บริกssมในสถานที่ใด ภูตผีปีศาจที่ดุร้ า ยมิอาจจะเข้าไปกล้ำกราย (เป็นคาถาที่ใช้ในคัมภีร์พิชัยสงครามด้วย)

ชาโล มหาชาโล ชาลัง มหาชาลัง ชาลิเต มหาชาลิเต ชาลิตัง มหาชาลิตัง

มุตเต มุตเต สัมปัตเต มุตตัง มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติ สุตัง คะมิติ มัคคะยีติ

ทิฏฐิลา ทัณฑะลา มัณฑะลา โ ร คิลา กะระลา ทุพพะลา ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ

มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะ ปะริตตังฯ

พระคาถาอิติปิโส 8 ทิศ (คาถายันต์เกราะเพชร) สมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์

ตั้งนะโม 3 จบ

1 อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

บทนี้ชื่อ กระทู้ 7 แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

บทที่ 1 เสกเป่าแก้พิ ษสัตว์กัด ต่อยได้

2 ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

บทนี้ชื่อว่า ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเนย์(ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

บทที่ 2 เสกทำน้ำมนต์ รดคนเจ็ບไข้ได้ป่ ว ย ผีเจ้าเข้าทรง

3 ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

บทนี้ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้)

บทที่ 3 เสกภาวนากันภูตผีปีศาจ เป่าพิ ษบาดแผล

4 โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอดจักรประจำอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)

บทที่ 4 เสกจนครบ 108 จบ ทำน้ำมนต์ ไล่ผีหรือ ให้คนท้องกิน จะคลอดลูกง่าย

5 ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

บทนี้ชื่อ นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

บทที่ 5 เสกพรมร่ า งคนไข้ ไล่ภูตผีปีศาจร้ า ย ดีนัก

6 คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ

บทนี้ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศ พ ายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

บทที่ 6 เสกทำน้ำมนต์ ป้องกันผีเจ้าเข้าทรง หรือถูกคุณไสยกระทำชะงัดนัก

7 วา โธ โน อะ มะ มะ วา

บทนี้ชื่อ ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ)

บทที่ 7 เสกด้าย หวาย มีด ข้าวสาร ขับไล่ผีบ้าน ผีป่าเวลาเดินทางดีนัก

8 อะ วิช สุ นุต สา นุ ติ

บทนี้ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

พระคาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

สำหรับสวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกัน แม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้ า ยไม่อาจทำอะไรได้ กลางคืนให้สวด 7 จบ แล้วเอาจิต (นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวาไปซ้าย เป็นทักษิณาวรรตป้องกันสรรพภัย วิเศษนักแล

พุทธัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สัตตะรัตนะมะหาปะการัง สะระนัง คัจฉามิ

พระคาถาพระเจ้า 16 พระองค์

พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์ กุลบุตรทั้งปวงพระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธรรมราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง เสกใส่ข้าวอาหารป้อนเด็ก ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดีฯ

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง

อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

อิติปิโสพระเจ้า 5 องค์

เมื่ออยู่กลางดงเสือสิงห์กระทิงแรด หมั่นภาวนาพระคาถานี้ ศัตรูไม่รบกวนเลย

อิติปิโส ภะคะวา นะ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิอิ

อิติปิโส ภะคะวา โม ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง ปิจังงัง วา โสภะคิปิอิ

อิติปิโส ภะคะวา พุทธ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิติอิ

อิติปิโส ภะคะวา ธา ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา ปิจังงัง วา โสภะคะปิติอิ

อิติปิโส ภะคะวา ยะ ศัตรูทั้งหลายเอ๋ย เจวะ พัทธะภัณฑัง วา นะจังงัง วา โสภะคะปิติอิ ฯ

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ให้ท่านบูชา ธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงท่านขอบารมีต่าง ที่ต้องการแล้วสวดพระคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)

ท่อง 3-11 จบ

เประมัง ธัมมัง สังฆัง

ปุระมัง ธัมมัง สังฆัง

ปรมัง ธัมมัง สังฆัง

เสสัง ธัมมัง สังฆัง กริย านัง อัตโน โหตุ

บทสวดแผ่เมตตา

สัตว์ทั้งหลาย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

จงไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ชอบเถิด

คาถาอยู่เย็น (หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ธนบุรี)

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมิมะเทวา ขะมามิหัง

ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ อย่างน้อยควรสวด 2 ครั้ง คือ เมื่อตื่นนอนตอนเช้า และหลังสวดมนต์ก่อนนอน ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาหลวงปู่มั่น คาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร (ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

คาถาหลวงปู่ศุข ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องเสมอ ป้องกันภัยพิบัติ ฯ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

คาถากันโ ร คภัยไข้เจ็ບ

สักกัตวา พุทธะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง หิตัง เทวะมะนุสสานัง พุทธะเตเชนะ

โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ทุกขา วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา ธัมมะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง ปะริฬาหูปะสะมะนัง ธัมมะเตเชนะ โสตถินา

นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ ภะย า วูปะสะเมนตุ เมฯ

สักกัตวา สังฆะรัตตะนัง โอสะถัง อุตตะมัง

วะรัง อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง สังฆะเตเชนะ

โสตถินา นัสสันตุ ปัททะวา สัพเพ โ ร คา

วูปะสะเมนตุ เมฯ

หมายเหตุ : พระคาถาบทนี้ เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพบุตรอุณหิสวิชัย ได้ท่องพระคาถานี้ จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์ต่อไปอีก (พระคาถานี้ส่วนมากมิค่อยทราบกัน ไปสวดแต่บทอานิสงส์กันเสียหมด)

ผู้ใดหมั่นสวดพระคาถานี้ จะระงับโ ร คภัยไข้เจ็ບ ทั้งจะอายุยืนย าว ใช้เสกย ากินแก้โ ร คก็ได้และถ้าผู้ใดสวดเจริญภาวนาอยู่เป็นนิจ นอกจากจะปราศจากโ ร คภัยไข้เจ็ບแล้วยังแคล้วคลาดจากภัยต่าง เช่น ราชภัย โจรภัย ฯลฯ อีกด้วย