ประกาศแล้ว กฎหมาย #ห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้ง

[โปรดอ่ า นคำเต ือนด้านล่างนี้ก่อนทวง]

 1. กฎหมายนี้จะบังคับใช้ 21 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
 2. การทวงหนี้ หมายถึงการทวงหนี้ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ไม่รวมถึงการทวงหนี้ทั่วไป
 3. ผู้ทวงถามหนี้ตามกฎหมายนี้ หมายถึงเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือคนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน

ที่สำคัญ คือ หนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายทั้งสิ้น

 1. ตัวอย่างเจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเดคริต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น
 2. ถ้าเป็นกรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้

พูดง่าย เราจะทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด

 1. ถ้าเจ้าหนี้ทวงเกินวันละหนึ่งครั้ง มีความผิดทางปกครอง คณะกຽຽมการทวงหนี้สามารถสั่งให้หยุดได้ ถ้าไม่หยุดก็อาจโดนโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาท
 2. นอกจากห้ามทวงหนี้เกินวันละหนึ่งครั้งแล้ว พ.ร.บ. ยังกำหนดเ รื่ อ งการทวงหนี้ว่า
 • ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้
 • ห้ามข่มขู่ใช้ความรุ นแร ง
 • ห้ามประจาน
 • ทวงได้ 8.00 – 20.00 วันจันทร์ – ศุกร์ ส่วนวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่ 8.00 – 18.00 เท่านั้น