ไม่ต้องพึ่ง๑วงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

ไม่ต้องพึ่ง๑วงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

อานิสงค์จาก การสวดมนต์เช้าครั้งนี้

1 ทำให้ท่านได้รับพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สำหรับคนที่สวดมนต์ เป็นประจำนั้น ย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเป็นผู้สร้างกssมดี จากการสวดมนต์ และ แผ่เมตตา

2 ทำให้ท่านได้เกิດบุญ จากการแผ่เมตตา

เมื่อท่านสวดมนต์ เสร็จสิ้นมีการแผ่เมตตา แก่ตนเอง และ เหล่าสรรพสัต ว์ ย่อมเกิດอานิสงส์ บุญเกิດขึ้น

3 สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และ ครอบครัว

ปัดเป่าภัยพิภั ยร้า ยได้จริง ทุกบทสวดมนต์นั้น มาจากอักขระ ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดลบันดาล ให้สิ่งอัปมงค ลนั้น ออกไปจากชีวิต และ สร้างสิริมงคลให้กับ คนที่สวดยิ่งสวดมาก ก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็ สำเร็จโดยง่าย

4 สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญ

สำหรับที่ได้กล่าว คำศักดิ์สิทธิ์ที่ พ ระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพ ระโอษฐ์ ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอน สั่งสาวก และ มีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ ในพ ระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาส สวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้า และ ย่อมได้บุญกุศล

5 เป็นที่โปรดปราน ของเหล่าเทพเทวดา

และ๑วงจิตวิญญาณ ทั้งปวง แม้ผู้ใดไม่ว่า จะเป็นพรหมเทพ เทวดา สรรพสัต ว์ทั้งหลาย ๑วงจิตวิญญา ณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้น จะพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์ ทำให้นิยมชมชอบ คนที่สวดด้วย และ เมื่อยินก็จะ ช่วยปกป้องรั กษ าคนที่สวด

บทสวดมนต์ ตอนเช้าแบบสั้น

ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น มีแต่ความสุข ด้วยวิถีชีวิต และประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการสวดมนต์ ไหว้พ ระตอนเช้า ที่เราต่างถูกปลูกฝัง จากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้หมั่นสวดมนต์ทุกเช้าตื่นนอน เพื่อช่วยทำให้กssมดี หนุนนำให้ชีวิต มีแต่ความสุข ความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีคว ามเชื่ටว่า การสวดมนต์ภาวนา และ หมั่นทำแต่กssมดีนั้น จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง

*อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาพุทธัง ภะคะวันตังอะภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง

*สะวากขาโตภะคะวะตา ธัมโมธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง

*สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชา พ ระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้า มีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้า ขอบูชา พ ระธรรม ขอให้ข้าพเจ้า มีปัญญา อันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้า ขอบูชาพ ระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดม ด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยังอะภิปูชะย ามิ

ข้าพเจ้า ขอบูชาพ ระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่ง ของโลกทั้งสาม

วันทามิเจติยัง สัพพังสัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตังสารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐาน พ ระบรมสารีริกะธาตุ ตามที่ต่าง

มะหาโพธิง ชินะโยจะพุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้ พ ระพุทธรูปทุกพ ระองค์ และ ต้นพ ระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพ ระสัมมาสัมพุทธ เจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่าย ต่อการจดจำหมั่นสวดทุกวันดี ต่อใจ พ ระรั กษ า และ เทวดาคุ้มครอง สาธุ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเวร

อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความพย าบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข กายสุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจาก ทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิດ แก่ เจ็ບ ตา ย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวร แก่กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้พย าบาท เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้มี ความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความ สุขกาย สุขใจ รั กษ าตนให้พ้น จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธรรมย่อม รั กษ าผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุก เช้า เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต เพื่อความรุ่งเ รื่ อ ง มีสติ และ สมาธิต่อหน้าที่ การงานและการใช้ชีวิต ขอให้ท่านแ ช ร์บทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่น เห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ