พ่อและแม่ของท่าน ไม่มีสิ่งใดในโลกศักดิ์สิทธิ์เท่าท่านอีกแล้ว

พ่อและแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาที่สุดตักบาตรพระเป็นร้อยเป็นพันครั้งบูชาเทพเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นองค์ไม่เท่ากับทำบุญให้พ่อแม่เพียงครั้ง

เดียวก่อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าองค์ใดสมควรบูชาก่อนอย่างอื่นคือบิดาและมารดาหรือผู้มีพระคุณของเราเองอย่าไปมัวไปขอพรศักดิ์สิทธิ์

จากแหล่งอื่นเพราะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่บูชาท่านเหล่านี้ก่อนพ่อแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญมากพรจากพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์

มากมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งให้อุทิศบุญหรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อกับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศบุญที่ว่า.
“อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขขอให้บูชาพ่อแม่

ให้ท่านมีความสุขดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้วจึงค่อยไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นสำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญอุทิศให้กับท่านให้

เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้างให้กล่าวรวมไปว่าและพ่อแม่บรรพบุรุษในทุกภพชาติครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะ

นำว่าผู้ใดทำเช่นนี้บ่อยจะเปิดทางบุญทั้งหมดปิดกຽຽมไม่ดีทั้งปวงบุญมีพลังส่งผลเต็มที่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังบุญย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้ว

อโมทนาบุญ
ขอบพระคุณที่มา : ธ.ธรรมรักษ์