ຣวยจนหน้ามืด ຣาศีต่อไปนี้ sะวังนับเงินไม่ห ว า ดไม่ไหว หมดหนี้หมดสินกันสักที

ຣาศีตุลย์

คนຣาศีตุลย์ส่วนมากแล้วเป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจน รู้ดีว่าจิตใจเป็นอ ย่ า งไร ดีหรือไม่ดีอ ย่ า งไร ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและไม่ชอบถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบตนเอง แม้ตนจะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบ เอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมา นอกจากจะเหลืออดจริง จึงจะแตกหักกันไปข้างหนึ่งทันที มักเป็นคนที่ว่าอะไรก็ว่าตามกัน ไม่ค่อยขัดใจใคร พูดจาเรียบร้อยอยู่แล้ว จึงเป็นคนที่มีนิ สั ยค่อนข้างเกรงอกเกรงใจผู้อื่นสูง ในช่วงท้ายปี ด ว งຣาศีชะตาຣาศีตุลย์ จะเปลี่ยนหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โชคลาภพุ่งเข้าหา เงินกำลังเข้ามา จะได้นับเงินจนมือสั่นจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค หมดหนี้ หมดสินเสียที อ่ า นแล้วดี แ ช ร์แบ่งปัน เพื่อนຣาศีเดียวกันเพื่อเพิ่ม กุ ศ ล ผลบุญให้แก่ตัวท่านเอง สาธุ

ຣาศีมีน

มักเป็นคนที่มีจิตใจอารี มีความเมตตากรุณาสูง ใจบุญสุนทาน เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์เจ้าระเบียบ รักความประณีตและโดยทั่วไปจะมี นิ สั ย ใจคอแปลกไปกว่าคนຣาศีอื่น รักชอบในค ว า มสวยงาม รักค ว า มเรียบร้อยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนຣาศีมีนนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใคร ในช่วงท้ายปีด ว งຣาศีชะตาຣาศีมีน จะเปลี่ยนหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เงินกำลังเข้ามา จะได้นับเงินจนมือสั่นจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค หมดหนี้ หมดสินเสียที อ่ า นแล้วดี แ ช ร์แบ่งปัน เพื่อนຣาศีเดียวกันเพื่อเพิ่ม กุ ศ ล ผลบุญให้แก่ตัวท่านเอง สาธุ

ຣาศีกันย์

ส่วนมากคนຣาศีกันย์โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิ สั ยที่คล้ายคลึงกันหมด คือเป็นผู้ที่จิตใจเริงร่า เฮฮา มองดูชีวิตสดชื่นร่าเริงตลอด มองโลกในแง่ดีไปหมด คนຣาศีกันย์อาจจะรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยสมหวัง จึงทำตัวเองให้สนุกเข้าไว้ ส่วนในค ว า มรู้สึกที่แท้จริงนั้น มีค ว า มน้อยอกน้อยใจอยู่มาก ในช่วงท้ายปี ด ว งຣาศีชะตาຣาศีกันย์จะเปลี่ยนหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เงินกำลังเข้ามา จะได้นับเงินจนมือสั่นจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค หมดหนี้ หมดสินเสียที อ่ า นแล้วดี แ ช ร์แบ่งปัน เพื่อนຣาศีเดียวกันเพื่อเพิ่ม กุ ศ ล ผลบุญให้แก่ตัวท่านเอง สาธุ

ຣาศีกรกฎ

ส่วนมากมักเป็นบุคคลที่เรียบง่าย ชอบค ว า มสงบ รักที่จะมีชีวิตไปอ ย่ า งสบาย มีนิ สั ยใจคอเช่นนี้ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยตลอด จะเอาใจใส่และกระตือรือร้น ในธุรกิจการงานทั้งในครอบครัว ภายนอกเป็นคนที่ดูเรียบร้อย เฉยเ รื่ อ ย อะไรก็ได้ การแต่งเนื้อแต่งตัวจึงว่ากันไปตามเ รื่ อ ง อะไรก็ได้ด้วย แตกต่างจากชาวຣาศีอื่น โดยสิ้นเชิง กินง่ายอยู่ง่าย ค ว า มตรงไปตรงมานั้น ค ว า มจริงชาว ຣาศีกรกฎ ก็มีอยู่ จึงปราศจากการเอารัดเอาเปรียบใครง่าย ในช่วงท้ายปี ด ว งຣาศีชะตาຣาศีกรกฎ จะเปลี่ยนหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โชคลาภพุ่งใส่ เงินกำลังเข้ามา จะได้นับเงินจนมือสั่นจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค หมดหนี้ หมดสินเสียที อ่ า นแล้วดี แ ช ร์แบ่งปัน เพื่อนຣาศีเดียวกันเพื่อเพิ่ม กุ ศ ล ผลบุญให้แก่ตัวท่านเอง สาธุ

ຣาศีตุลย์

คนຣาศีตุลย์ส่วนมากแล้วเป็นคนมีสติปัญญาดี ฉลาด มองคนได้ชัดเจน รู้ดีว่าจิตใจเป็นอ ย่ า งไร ดีหรือไม่ดีอ ย่ า งไร ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและไม่ชอบถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบตนเอง แม้ตนจะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบ เอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมา นอกจากจะเหลืออดจริง จึงจะแตกหักกันไปข้างหนึ่งทันที มักเป็นคนที่ว่าอะไรก็ว่าตามกัน ไม่ค่อยขัดใจใคร พูดจาเรียบร้อยอยู่แล้ว จึงเป็นคนที่มีนิ สั ยค่อนข้างเกรงอกเกรงใจผู้อื่นสูง ในช่วงท้ายปี ด ว งຣาศีชะตาຣาศีตุลย์ จะเปลี่ยนหลังจากวันที่ 15 พฤศจิกายนเป็นต้นไป โชคลาภพุ่งเข้าหา เงินกำลังเข้ามา จะได้นับเงินจนมือสั่นจากการ เ สี่ ย ง โ ช ค หมดหนี้ หมดสินเสียที อ่ า นแล้วดี แ ช ร์แบ่งปัน เพื่อนຣาศีเดียวกันเพื่อเพิ่ม กุ ศ ล ผลบุญให้แก่ตัวท่านเอง สาธุ