เ งินข า ดมือ ไม่พอใช้ตลอดเพราะอะไร ทำความเข้าใจเ รื่ อ งกssมเก่าและกssมใหม่จะไม่มีวันย ากจน

เหตุจากกssมเก่า

คนที่มีปัญหาเ รื่ อ งเงินข า ดมืออยู่บ่อย อาจจะเกิດจากการกระทำในอดีตชาตินั้น เคยทำทานมาไม่ครบตามเหตุและปัจจัย

ซึ่งหมายถึง เวลาในการทำทานนั้นยังมีจิตที่ตกอยู่ยังคงเสียดายทานที่ทำไป ตั้งใจว่าจะทำทานด้วยอาหารคาวหวาน 4 อย่าง ผลไม้ 5 อย่าง พอเอาเข้าจริงหรือเวลาลงมือปฏิบัติในทานนั้นกลับรู้สึกเสียดายหรือว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามจึงทำทานนั้นน้อยลงไปจากที่เคยตั้งใจไว้

เช่น ไปลดปริมาณของลงเสีย ให้เหลือเพียงอย่างหรือสองอย่างไม่ตรงกับที่ตั้งใจไว้ หรือลดคุณภาพวัตถุทานที่จะทำนั้นด้วยความเสียดายเป็นเหตุ

ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ท่านได้เมตตากล่าวถึงการตั้งใจสร้างบุญหรือไปรับปากพระสงฆ์ แล้วไม่ได้ทำ หรือทำเกินที่รับปาก ที่จะมีผลต่อเ รื่ อ งเงินทองมาก โดยให้พิจารณาดังนี้

1 ทำน้อยกว่าที่ตั้งใจ เงินทองจะข า ดมือบ่อย มักจะมีแต่ปัญหาการเงินตลอดเวลา คาดหวังว่าจะได้เงินมักจะพลาดไม่ได้ดังใจหวัง

2 ทำเท่ากับที่ตั้งใจ จะมีความสุขตามบุญที่ทำ เงินทองไม่ข า ดมือ มีใช้แต่ไม่ค่อยเหลือเก็บ ยังช่วยเหลือใครไม่ได้หรือช่วยได้แต่น้อยมาก

3 ทำมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ เงินทองจะมากมายเหลือกินเหลือใช้ โชคลาภเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวอยู่ ก็มีเงินทองเข้ามาและเป็นถูกต้องถูกธรรมด้วย และสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้ตลอดเวลาเป็นบุญงอกที่งอกเงยทำให้คนผู้นั้นพบกับความสุขความเจริญ

ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ใครอย า กຣวຢ อย า กมีเงิน ก็ขอให้คิดเอาเองว่าจะทำบุญแบบไหนดีเมื่อได้ตั้งใจเอาไว้แล้ว

การที่เงินทองต้องข า ดมือบ่อย หมุนไม่ทันนั้นอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ วัตถุทานที่เอามาสร้างบุญนั้นไม่บริสุทธิ์อาจจะมีบาปเจือปน

คือ วัตถุทานนั้นอาจจะซื้อมาด้วยเงินที่ไม่บริสุทธิ์ เป็นเงินมาจากการได้มาทางอบายมุข เช่น เงินจากการเล่นการพนัњ ,แทงบอล,หวยเถื่อน หรือ เงินมาจากการเบียดเบียนผู้อื่น หรือมาจากการทำร้ า ย ทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่น เช่น การไปคร่าไก่มาต้มข่าถวายพระ การไปเด็ดดอกไม้จากสวนเพื่อนบ้านโดยไม่ขออนุญาตเอามาถวายพระ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้บุญกุศลที่เคยทำมาจึงมีลักษณะแบบครึ่ง กลาง ข า ด หาย เดี๋ยวก็มีเงินทองมาก พอผ่านไประยะเงินข า ดมือหมุนไม่ทัน จะไปหยิบยืมใครเขาก็ย ากเพราะไม่มีบุญเชื่อมกับเขาไว้พอ

หรือเกิດความย ากลำบากเจอกับอุปสรรคกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ บางครั้งต้องโดนเขาต่อว่าต่อขานหรือดูถูกเอา ซึ่งคนที่เขาต่อว่าดูถูกเหล่านี้ เขาอาจเคยเป็นเจ้ากssมนายเวรคือเคยเป็นเจ้าของวัตถุทานที่เราเคยไปขโมยเขามาก่อน

เหตุจากกssมใหม่

การที่เราหาเงินได้แบบชักหน้าไม่ถึงหลังนั้น ไม่ใช่ว่าจะเกิດจากกssมเก่าเพียงอย่างเดียว ไปโทษแต่เจ้ากssมนายเวรคนอื่นเขา เราต้องมาดูตัวเองด้วย พิจารณาว่าเราทำเหตุให้ตรงกับผลหรือไม่ด้วย

คือ พิจารณาจากการกระทำในปัจจุบัน เช่น ในการประกอบอาชีพเราเป็นคนใจเร็ว ตั ดสินพลาดในบางครั้งอาจจะทำให้ชวดโอกาสสำคัญ ก็ให้ใช้ปัญญาตรึกตรองให้รอบคอบก่อน ตั ดสินใจ หากบอกว่าไม่มีความรู้ความสามารถก็ต้องพย าย ามขวนขวายเรียนรู้ เพื่อเอาความรู้นั้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเงิน หรือเป็นคน ตั ดสินใจช้าไม่ทันกาล ไม่ทันเวลาพอจะ ตั ดสินใจอะไร ก็ไม่รอเราแล้ว

หรือตัวของเรายังเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็น ใช้ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล ก็หันกลับด้านความคิดเสีย ให้ดูว่า

ของที่เราจะซื้อนั้นสมควรหรือไม่ที่จะซื้อ

เมื่อซื้อแล้วทำให้เราต้องเงินข า ดมือหรือไม่

ของที่จะซื้อรอได้อีกหรือไม่

พิจารณาให้ดี ส่วนหนึ่งที่เงินข า ดมือมาจากการซื้อของโดยไม่คิดเน้นซื้อของโดยมุ่งประโยชน์เทียมมากกว่าประโยชน์แท้ หากยังเป็นคนไม่อดออม สุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายมากกว่ารายได้ข า ดปัญญาในการใช้เงิน ก็ย่อมต้องมีปัญหาทางการเงินอยู่ตลอดเวลา

การแก้ไขควรเป็นไปทั้งสองทางทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้เกิດการเสริมแรงซึ่งกันและกัน

ขอให้จำให้มั่นว่า คนที่หมั่นทำทาน สร้างบุญบริสุทธิ์เต็มกำลังด้วยจิตบริสุทธิ์ 3 กาล ทั้งก่อนให้ กำลังให้ และหลังให้ด้วย วัตถุทานบริสุทธิ์ ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับบริสุทธิ์

จะไม่มีวันย ากจน หากเกิດปัญหา กssมไม่ดีมาส่งผลจะไม่ย ากลำบากนาน จะมีบุญของเรามาช่วย คนมาช่วยให้ผ่านพ้นไปได้หากดีอยู่แล้ว จะดีขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าพันเท่า

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรั กษ า ธ.ธรรมรักษ์