ค่อย เติม 20 ลักษณะนิ สั ยของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดามาลงมาเกิດ

ในคว ามเชื่ටของชาวศาสนาพุทธ มนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝน ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ หรือดับทุกข์ ดับกิเกส

หลุดพ้นจากการเวียนว่ายได้ เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่ภพภูมิอื่น แม้จะอยู่สูงกว่ามนุษย์ มีกิเลสน้อยกว่า(แต่ก็ยังมีกิเลสอยู่) มีบุญมากกว่ามนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้ จึงมีคว ามเชื่อ…ที่เรามักจะได้ยินกันว่า “เทวดาลงมาเกิດ” ซึ่งก็เป็นจริง ที่ท่านอาจลงมาบวชเป็นพระในศาสนาพุทธ เพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์ จากกิเลส เข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุด

วันนี้ ขอนำเสนอ 20 ลักษณะนิ สั ยของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทวดามาลงมาเกิດ เขาเหลานั้นดูมีความสงบ สำรวม เพียบพร้อม ใคร ก็ยกย่องนับถือให้เป็นครู เป็นที่ปรึกษา หรืออย ากเป็นมิตร อย า กเข้าใกล้

ลักษณะของ ชาย/หญิง ที่มีความสงบ 20 ประการ

1 เป็นผู้มีสติทุกเมื่อทุกสถาณการณ์

2 เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

3 เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าคนอื่น

4 เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

5 เป็นผู้ไม่บ่น

6 เป็นผู้มีความอดทนได้ รอคอยได้

7 เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

8 เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

9 เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

10เป็นผู้ไม่โอ้อวด

11เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

12เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

13เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

14เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบ าป หรือทำชั่ ว เบียดเบียนผู้อื่น

15เป็นผู้ไม่เ ศ ร้ าโศกา เพราะสัตว์และสังขารที่เสื่оมไป

16เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

17เป็นผู้ศึกษาสนใจ ค้นคว้า และเลื่อมใสในพุทธศาสนา

18เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่คนอื่น

19เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

20เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใด ในโลกว่าเป็นของตนเอง

หากท่านพบเจอ คนที่มีคุณลักษณะหรือนิ สั ย ดั่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็ขอท่านอยู่ใกล้ เรียนรู้จากเขา ปฏิบัติตามเขา สนับสนุนเขา รับฟังเขา หรือหากท่านเองเห็นว่า ลักษณะที่นิ สั ยทั้ง 20 ข้อนี้ดี

และท่านยังข า ดอยู่ ก็ลองเติมเต็มทีละข้อ เชื่อว่าหากท่านทำได้ ท่านก็มีโอกาสที่จะไปเกิດในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ หรือถ้าเกิດเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีปัญหา มั่งมีในหลายด้าน