แ นะ ทำ 3 นาที ให้อ ธิษฐ านก่อนนอน เป็นสิริมงคลให้หลุ ดพ้ นบ่วงกssม

แนะนำสละเวลา 3 นาที ให้อ ธิษฐ านก่อนนอน เป็นสิริมงคลให้หลุดพ้นบ่วงกssม

สวัสดีครับเพื่อนทุกคน สำหรับใครที่เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งในเ รื่ อ งของการสวดมนต์ก่อนนอน ซึ่งในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอนให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเ รื่ อ งของการตั้งจิตประมาณว่า

ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศลทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแสการรับของข้าพเจ้า

ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเ รื่ อ งของวิธีการอ ธิษฐ าน เป็นการอ ธิษฐ านก่อนนอน อย า กให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุดพ้นบ่วงกssมของตัวเอง

วิธีการอ ธิษฐ าน ก่อนนอน

อ ธิษฐ าน หน้าพระพุทธรูป หรือ สวดก่อนนอน ก็ได้

(นะโม 3 จบ)

“สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

หากข้าพเจ้า จงใจ หรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม

พระอรหันต์ ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย รวมถึง ผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า กssมนายเวร

จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรด อโหสิกssม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติดตามมา ขออนุญาต มีคู่ มีครอบครัวได้ เหมือนคนปกติทั่วไป

ขอถอน คำอ ธิษฐ าน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่าย ต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้าพเจ้า จะประพฤติตน ในทางที่ถูกที่ ชอบที่ควร ขอบุญบารมี ในอดีตกาล ที่ผ่านมาจน ถึงปัจจุบัน

จงส่งผล ให้ข้าพเจ้า และ ครอบครัวตลอดจน บริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

อุปสรรค ใด โร คภั ยใด ขอให้มลาย สิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้า มีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่ พ ระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใด เคยสร้างเวร สร้างกssม กับข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะชาติใด ภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดี อโหสิกssมให้ ขอถอน ความพย าบาท

ความอาฆ าต และ คำสา ปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้น จากคำ ส า ป แช่งของปวงชนของ เจ้ากssมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

แนะนำสวด ก่อนนอน ทุกคืน

เราควรตั้งใจ ให้อภัย ทุกสิ่งทุกอย่าง และ แก่ทุกคน ทำเสมือนหนึ่งว่า เราจะไม่ตื่น ขึ้นมาอีก ความตั้งใจ อ ย่า ง นี้ ทำให้ใจของเราสงบ และ เราจะหลับไปอย่าง เป็นสุข ตื่นขึ้นพร้อมด้วย ความสดชื่น แจ่มใส ขอจง ท่องจำไว้ว่า เมื่อใดใจของเรา ผูกเวร เมื่อนั้น มองไปทางใดก็พบ แต่ ศั ต รู แต่เมื่อใดใจของเรา มีเมตตา มองไปทางใด ก็เจอแต่ มิตรไมตรี

แนะนำสวด ก่อนนอนทุกคืน ตั้งจิต ก่อนที่จะ หลับนอน เราควรตั้งใจ ให้อภัยทุกสิ่ง ทุกอย่าง และ แก่ทุกคน

แล้วอย่าลืมที่จะแบ่งบุญ ให้แก่เพื่อนมุนษย์ เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวท่านเอง