อย่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรา รักตัวเองให้เป็น เพราะมันคือการดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเอง คือ การกระทำที่ทำให้คุณมีสภาพการที่ແย่ลงกว่าเดิมเพราะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้รักตนเอง ลงโทษตนเอง และดูถูกตนเอง

ความสำเร็จต่าง ก็จะห่างไกลออกไปทุกที ทุกที

เมื่อคุณคิดในแง่ลบกับตนเองจะข า ดซึ้งสติยั้งคิด

ในการพิจารณาบ่อเกิດของปัญหา

มันยิ่งทำให้ปัญหาเล วร้ ายลง เมื่อปัญหาชีวิตเดิมไม่ได้แก้ไข

เมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามาทำให้เกิດความไม่มั่นใจ ท้อแท้เสียก่อนแล้ว

ปัญหายิ่งพอกพูนจนย ากที่จะแก้ไข

อันเป็นการสร้างปมด้อยให้ตนเองไปโดยปริย าย

การดูถูกตนเอง กล่าวโทษตนเอง ดุด่าตนเอง เมื่อทำบ่อยครั้งเข้า

จะทำให้ร่ า งกายและจิตของคุณบันทึกความล้มเหลว ความท้อแท้ของคุณไว้

จิตและสมองของคุณไม่ได้แยกแยะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่กับตัวคุณเอง

ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ จิตกับสมองของคุณจะสนับสนุนความคิดนั้น

ให้เกิດเป็นความจริง ยิ่งคุณคิดดูถูก กล่าวโทษตนเองซ้ำ ซ้ำ

จะยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คุณข า ดความมั่นใจ เมื่อจะทำอะไรใหม่

ก็จะท้อแท้ไปเสียก่อนแล้วทั้ง ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำ ณ ตอนนี้ก็คือ

“เลิกดูถูกตนเอง จงคิดว่าคุณนั่นแหละเจ๋ง และแน่จริง”

“ยัดเยียดความรักให้คนที่ไม่ต้องการ”

คือการดูถูกตัวเอง

“ตามง้อคนที่ไม่แคร์เรา”

คือการดูถูกตัวเอง

“ยอมเสียความเป็นตัวเองเพื่อให้เขาชอบ”

คือการดูถูกตัวเอง

“ยอมเจ็ບปວดซ้ำแล้วซ้ำเล่า”

คือการดูถูกตัวเอง

“ทุ่มเทให้คนที่ไม่เห็นค่าเรา”

คือการดูถูกตัวเอง

“เหนี่ยวรั้งคนที่อย า กไป”

คือการดูถูกตัวเอง

“เลือกคนที่ไม่ดีพอ”

คือการดูถูกตัวเอง

อย่า “รัก” ใครบางคน ถ้ามันคือการ “ดูถูกตัวเอง”

เพราะเขาก็จะ “ดูถูก” และไม่เห็นค่าเราเช่นกัน

“การดูถูกและทำร้ ายตนเอง มีแต่จะทำให้คุณແย่ลง

จงรักตนเอง แล้วโลกนี้จะเป็นของคุณ”

ขอขอบคุณ Chermarn Ratanapongtrakoon, coachtawatchai