จำไว้ อย่ าพย าย ามเอาช น ะ คน 4 ประเภทนี้ เพราะคุณจะไ ม่มีวันชน ะ

อย่ าพย าย ามเอาช น ะคน 4 ประเภทนี้

เพราะคุณจะไ ม่มีวันชน ะ

1

โยนความผิ ด

คนธรรมดา ถ้าผิ ด ก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน

แต่ถ้าผิ ด แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เรียกว่า ‘โ ง่’

2

ถูกเสมอ

อันนี้สืบมากจากข้างบน คือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอด

สังเกตได้ว่า เวลามีข้อขั ดแย้ ง จะเถีย งเอาเป็นเอาตา ย

ไ ม่มีฟังชาวบ้าน ใช้ตรรกะวิบั ติ เห ตุผลวิบั ติไปเรื่อย

3

ก้าวร้า ว กล บเกลื่อ น

มีวิจั ยมาว่า พวกฉล าดน้อยจะก้า วร้า วมากกว่า

คือ เมื่อคุมสถานกาณ์ไ ม่อยู่ จนด้วยเห ตุผล

อะไรไ ม่เป็นดังที่คิด จะมีอ ากา รโ มโ ห

ก้า วร้า วกล บเกลื่อ นหวังสย บให้จ บข่าว

4

เหนือตลอด

ไ ม่ใช่เหนือ-ใต้ แต่เป็นการมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

เสีย ด สี ติ ติง คนอื่นให้ตัวเองดูดี

ตั ดสินโดยมีความลำเอีย งเกาะติดตลอด

มีวิจัยว่า พวกไอคิวต่ำจะรับอะไรได้ย าก เข้าใ จอะไรย าก

ไ ม่เหมือนพวกฉลา ดที่พร้อมจะเข้าใ จ เห็นใ จ

ทำอะไรให้ใครช่วยเหลือใครก็ไ ม่หวังผล

แต่พวกคนโ ง่จะไ ม่เข้าใ จเ รื่ อ งแบ บนี้ อัตตามันสูง

เมื่อ “ให้” แปลว่า “ต้องได้รับตอบแทน”

ก็คนอย่างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่างเธอ ประมาณนั้น

เมื่อเจอแบ บนี้ วิธีที่น่าจะดี คือ อย่ า “กดปุ่มโ ง่” คือ ถ้ารู้ว่าโ ง่ ก็อย่ าไปกดปุ่มให้โ ง่ซ้ำ เลี่ย งการกดปุ่มเปิดระบบป้อ งกั น ตั วและอีโ ก้โ ง่ มันไ ม่มีประโยชน์อะไรกับการเถีย งกับคนโ ง่ ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น หรือ หยุดได้ก็หยุดดีกว่า เล็งจังหวะที่ควรจะหยุด

อย่ าพย าย ามเอาชน ะ เพราะจะไ ม่มีวันช นะคนโ ง่ และยิ่งบ้ าด้วยนี่ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามก ร ร ม จะใช้เห ตุผล หลักฐานอะไรมาให้ดูก็คงไ ม่ สน เผลอ มีท้าทายกลับมา เราจะเสี ยอารมณ์เองด้วย

เอาเป็นว่า ขอไ ม่เจอดีกว่านะ มันเหนื่ อ ย

ขอบพระคุณแหล่งที่มา เพจ Business link เชื่อมช่อง