บอกให้รู้ไว้ กssมของคนตอแหล ชอบนิ น ท าว่าร้ า ยผู้อื่น

บอกให้รู้ไว้ กssมของคนตอแหล ชอบนิ น ท าว่าร้ า ยผู้อื่น

กssมจากคำพูด เ รื่ อ งเล็ก ที่ใครก็ทำได้ ใครพูดดีก็จะเกิດผลดีแก่ตัว ส่วนใครพูดชั่ วก็จะมีแต่เ รื่ อ งชั่ ว เข้ามาในชีวิต

ทั้งนี้คนที่ชอบพูดไม่ดีชอบโกหกนิ น ท าว่าร้ า ยผู้อื่น พูดกระทบกระแทก พูดจาหย าบคาย คิดว่าตนเองเป็นใหญ่ ฉลาดเหนือกว่าผู้อื่น ไม่มีความจริงใจ หรือเรียกภาษาชาวบ้านง่าย ว่าเป็น คนตอแหล ต้องรีบมาอ่ า นเลยนะ เพราะผลกssมที่จะกล่าวต่อไปนี้ มันจะทำให้คุณเปลี่ยนพฤติกssมไปตลอดชีวิต

โดยผลกssมที่เห็นได้ชัดของผู้ที่ชอบตอแหลในชาตินี้ ก็คือปากของผู้นั้นจะดูผิดรูปร่ า ง ปากเหม็น ระบบปาก ลิ้น คอ จะมีปัญหา

บางครั้งจะมีอาการเจ็ບปาก ปากแห้งง่าย ลิ้นเป็นแผล ฟันหักหลุดร่วงง่าย เสียงแหบพร่า ร้ า ยแรงที่สุดคือเจาะคอ นอกจากนี้เวลาพูดอะไรออกไป ก็จะไม่มีคนเชื่อถือ ไม่มีใครสนใจ และมักจะไม่ประสบความสำเร็จ

ตลอดจนในชีวิตมีเ รื่ อ งทะเลาะเบาะแว้งอยู่ทุกครั้ง ทั้งจากครอบครัว เพื่อน เรียกได้ว่าไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียว

ในทางพุทธศาสนา

เชื่อว่าผู้ที่ชอบพูดว่าร้ า ยให้ผู้อื่น เมื่อต ายไปแล้ว จะไปเกิດเป็นสัตว์นรกในขุมที่ 4 ที่ชื่อว่า “โรรุวมหานรก” ซึ่งในนรกขุมนี้ จะเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญอย่างน่าเวทนาไม่หยุดไม่หย่อน

ราวกับเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ที่ได้ไปทะเลาะ นิ น ท าว่าร้ า ยไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกัน สัตว์นรกในขุมนี้จะได้รับความทຮมานจากการถูกไฟนรกแผดเผาร่ า งกาย จนต้องกรีดร้องด้วยความทຮมานดังลั่นทั่วขุมนรก และจะต้องอยู่ในขุมนี้นานนับ 4,000 ปี นรก

สำหรับวิธีการหลุดพ้นจากความทຮมานนี้ ต้องเริ่มที่ตัวของเราเองเป็นอันดับแรก ด้วยการเลิกเป็นคนตอแหล หยุดว่าร้ า ย นิ น ท า พูดจาหย าบคาย หาเ รื่ อ งจิกกัดผู้อื่น ควรที่จะหมั่นรั กษ า ศีล 5 คิดดี ทำดี พูดดี ทำจิตใจให้สงบผ่องใส

เพียงเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เชื่อว่าชีวิตจะสงบสุข ปราศจากความทุกข์ และได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน

ผลบุญจากการตั้งใจเลิกนิ น ท าว่าร้ า ยผู้อื่น ที่จะเห็นได้ชัดในทันที คือ คุณจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ ผู้คนจะให้คว ามเชื่ටถือ อยู่ที่ไหนก็รู้สึกสบายใจ เพราะเป็นคนไม่มีพิ ษ ไม่มีภัย ไม่ก่อกssมสร้างเวรกับผู้อื่นนั่นเอง

เป็นคว ามเชื่ටส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในอ่ า น