สวดก่อนนอนในทุกคืน ช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาด ปลอดภัย

เชื่อกันว่าบทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครสามารถจำบทสวดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มครองให้แคล้วคลาด รอดปลอดภัย

จะช่วยให้สงบจิตสงบใจ การสวดมนต์จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน เป็นคนที่ค่อยคิดอารมณ์เย็นมากขึ้น

และยังมีความเชื่อตั้งแต่สมัยปู่ย่าที่ว่า บทสวดอิติปิโส จะ ช่วยต่อชะตาอายุให้ยืนย าว ป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุก สิ่งไป

บทสวดมนต์อิติปิโสสวดก่อนนอน

บทสวดมนต์อิติปิโสคำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคังนะมามิ กราบ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

  1. พุทธคุณ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอ ย่า ง นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

2 . ธรรมคุณ

สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

3. สังฆคุณ

สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

ด้วยอานุภาพของพระคาถา จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิດขึ้นได้ ช่วยเมตตามหาคาถา ลาภยศการค้าการขายดี

เมื่อยกคาถาขึ้นสวด อำนาจพระพุทธคุณก็จะปรากฏ จะทำให้ผู้สวดมีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกายวาจาใจด้วยเดชพระคุณ

ขอจงพบโชคลาภเงินทอง ความสุขความเจริญให้ปรากฏแก่คนที่สวดบทนี้ และคนที่เก็บบทสวดนี้ให้คนอื่นได้ด้วยเถิด สาธุบุญค่ะ