9 ลักษณะของภรรย าที่ดี ทำให้สามีหลงรัก

1 เป็นคู่คิด ที่ปรึกษา

เพราะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรย า เปรียบเสมือนการรวมใ จเป็นหนึ่งเดียว ภรรย าที่ดีจึงควรเป็นเหมือนคู่คิดและที่ปรึกษาให้กับสามีได้ ไ ม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งอะไรก็ตาม

2 เก่งเ รื่ อ งงานบ้าน

เป็นอีกสิ่งที่ไ ม่ควรมองข้ามหากคุณต้องการจะเป็นภรรย าที่ดี ทั้งงานบ้าน งานครัว รวมถึงเ รื่ อ งที่ภรรย าควรทำให้สามีด้วย สิ่ งนี้จะช่วยมัดใ จเขาให้อยู่กับคุณได้อย่างสบายใ จ

3 กล้าตั ดสินใ จแทนกัน

เมื่อมีเ รื่ อ งหรือปั ญหาเข้ามา คุณเองก็ต้องกล้าที่จะทำอะไรแทนสามี กล้าตั ดสินใ จแทนสามีด้วย เพราะเขาจะเห็นว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใ จได้ ไ ม่ใช่อะไร ก็รอแต่สามี

4 เสมอต้นเสมอปลาย

ความรัก ความห่วงใย สิ่งต่าง จะต้องดำเนินไปด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย แรกรักกันอย่างไร นานวันไปก็ต้องทำให้สามีเห็นว่าคุณยังรักเขาเหมือนเดิม

5 เปิดเผยทุกเ รื่ อ ง

การเป็นสามีภรรย าที่จะอยู่ด้วยกันได้นาน ไปจนแ ก่เฒ่ านั้น ต้องเปิดเผยทุกเ รื่ อ ง อย่ าพย าย ามปกปิดอีกฝ่าย เพราะเมื่อรู้ทีหลังอาจทำให้เ รื่ อ งบานปลายจนแก้ไขไ ม่ได้

6 ใช้ชีวิตอย่างฉล าด

ภรรย ายุคใหม่จะต้องใช้ชีวิตด้วยความฉลา ด รู้ว่าอะไรดีกับครอบครัว อะไรที่จะทำให้สามีชอบ หรืออะไรที่ดีต่อตัวเอง

7 รู้ใ จสามี

สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณมัดใ จสามีได้ดีกว่าคนอื่น เลย คือการรู้ใ จเขาอย่างลึ กซึ้ ง รู้วาเขาชอบอะไร ไ ม่ชอบอะไร หรือแม้แต่รู้ด้วยว่าพฤติก ร รม ท่าทาง ภาษากายแบ บนี้ เขาต้องการสื่ออะไร

8 มีความเป็นหญิง

แม้ภรรย ายุคใหม่หลายคนจะต้องใช้ชีวิตแบบลุย แต่ก็ไ ม่ควรลืมความเป็นหญิงไป นั่นคือ ความอ่อนโยน ความเอาใ จใส่ เพื่อไ ม่ให้สามีรู้สึกว่าขา ดอะไรที่สำคัญไป

9 ดูแลตัวเองเสมอ

จะมองข้ามไ ม่ได้เลยสำหรับการดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอ ทั้งภายในอย่างเ รื่ อ งสุขภาพ และภายนอกอย่างเ รื่ อ งความสวยความงาม ที่ควรดูแลให้สวยสดใสอยู่เสมอ

เครดิต gangbeauty