ชีวิตແย่ทำอะไรก็ไม่ขึ้น หมั่นทำแบ บนี้ทุกเช้า

บรรย ากาศถึงแดนดินถิ่นไทย คือ ภาพของพระสงฆ์สามเณรผู้สงบเรียบร้อย ออกเดินเรียงรายบิณฑบาตในย ามเช้า

ซึ่งสีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ไทย ที่ได้รับการยอม รับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีความอุดมด้วย

ปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสที่สุด ยังคงสง่างาม และศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เมื่อกระทบกับแสงทองของ๑วงอาทิตย์ที่ฉายแสงสุก

ประกายในย ามเช้า

1.ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้งขอขมากssม

โดย ตั้ง นะโม 3จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากssมต่อเจ้ากssมนายเวร ศัตรู ห มู ่มาร ห มู ่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกssมให้ข า ดจากกัน

2.หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ

แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์

นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเ รื่ อ ง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น

เกิດสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้

เจ้ากssมนายเวร ทุกภพทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูห มู ่มารห มู ่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว)

ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกssม ขอให้ข า ดจากกัน ณเดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

3.ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอ ธิษฐ านว่า

ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำຣวຢ เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย ดิน เจ้ากssมนายเวร ตามเมล็ดข้าวสาร

ตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกssม หลุดข า ดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า

มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

4.กรณีที่๑วงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเอง

ให้มาก บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง จึงจะช่วย

และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิດผลเร็ว

โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มาก วันละ 10 – 30 ครั้ง

การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง

วันละ 100 ครั้ง เจ้ากssมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ

5.เวลาที่เราทำบุญ
หรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ

แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ

ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว

ให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล

การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี

หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น

ให้ตั้งนะโม 3 จบ
ข้าพเจ้าบอกชื่อตัว นามสกุล เกิດวันที่ วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึง องค์เทพ

องค์พรหม ที่ปกปักรั กษ ากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย (บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีล

สวดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น

ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ (ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้

ให้กับเจ้ากssมนายเวรทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมา

ทุกผู้ทุกคน ศัตรูห มู ่มารหรือห มู ่พาล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาติ

ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิกssม ซึ่งกันและกัน ให้ข า ดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า

มีบุญบารมีสูงขึ้น เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิດ ปัญญาทางธรรม

สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ

การตั้งนะโม 3 จบ

เพื่อขอให้พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระประธาน เพราะพระบารมี ของพระพุทธองค์ สามารถเปิด 3 ภพ (โลก)

สวรรค์ มนุษย์ และนรก ไม่ว่าเจ้ากssมนายเวรจะอยู่ภพภูมิใด แม้แต่นรกขุมสุดท้าย (ขุมที่ 18) ก็จะสามารถ

เปิดทางไปถึงได้ เจ้ากssมนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็ว และอโหสิกssมให้เราหมด และควร

กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้ง แม่พระธรณี แม่พระคงคา จะได้เป็นทิพย์พย าน เพราะท่านได้ สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

ปัญญาทางโลกทุกคน

มีอยู่แล้ว ได้จากพันธุกssมพ่อแม่ แต่อย่าให้ข า ดปัญญาทางธรรม ซึ่งก็คือ จิตสัมผัสรู้ดีชั่ ว และการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วง

หน้า ถ้าได้ปัญญาทางธรรม จะประสบแต่ความสำเร็จ ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่าง เพราะบุญคือขุมทรัพย์ ลาภยศจะ

มาเอง และยังช่วยครอบครัวและผู้อื่นได้อีกด้วย

กssมเวรแก้ไขได้โดย

การขอขมากssม และส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตา ชีวิต ถ้ากssมใดได้รับ

อโหสิกssม กssมนั้นจะเบาบาง และชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากตัวเรา ว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้น หรือไม่ ที่ป่ ว ยก็จะหาย

ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วยแล้ว หากกssมยังมากก็จะยังลำบากอยู่

ที่มา108resources