เดือนละหนึ่งครั้ง วันขอเงินพระจันทร์ ขอแล้วเฮง ขอแล้วຣวຢ

เป็นอีกหนึ่งบทความ ทีห้า มพ ลาด ฤกษ์งามย ามดีที่ไ ม่ได้มีมาบ่อย อย่าง “วันขอเงินwsะจันทร์” พร้อมคำแน ะนำในการไหว้ขอพรwsะจันทร์ ให้ร่ำ ร ว ย โ ช คลาภเงินทองแบบเต็ม

วิธีขอเงินจันทร์ที่ถู กต้อง ตามความเชื่ อนี้

1 ตอนเช้าทำ บุ ญ ใส่บาตร หรือบวชชีพรามณ์ เข้าวัดนุ่งขาวห่มขาว เพื่อเป็นการเปิดรับ บุ ญ ให้มากขึ้น***

แนะนำคือพย าย ามอย่ าให้ใครมาหยิบยืมเงินอย่างเด็ ดขา ด

2 เตรียมเงินจำนวนหนึ่ง อาจจะลงท้ายด้วยเลขมงคล เช่น 99 บาท / 999 บาท

3 ส ว ด คำ บู ช า wsะ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุ ท ธัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะย ามิ

คำนมัสการwsะรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา

พุ ท ธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)

สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการwsะพุ ท ธ เจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุ ท ธ ัสสะ (3 จบ)

ไตรสรณคมณ์พุ ท ธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุ ท ธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุ ท ธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

บท ส ว ด ชุมนุมเทวดา

“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

4 จากนั้นให้ท่านนำเงินที่ท่านเตรียมไว้แล้วกล่าวคำอ ธิษฐ านว่า

“ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล ของท่าน) ขออุทิศส่วน บุ ญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากร ร มนายเว ร และสรรพสั ตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วน บุ ญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกห มู ่เหล่า ตลอดถึงเทพwsะอาทิตย์ เทพwsะจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผล บุ ญ นี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผล บุ ญ นี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโช คลา ภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเ รื่ อ งของการงาน ความสำเร็จในเ รื่ อ งความรัก ความสำเร็จในเ รื่ อ งของชีวิต ”

5 นำเงินที่ได้ขอพรไปทำ บุ ญ หรือบริจาคตามที่สะดวก เช่น ไ ถ่ชีวิตโ ค กระบื อ , ซื้อปลา ซื้อนก มาปล่อย เป็นต้น

ขอบคุณที่มา Line today / rahuslub