15 ผลไม้ที่ไม่ควร นำขึ้นบูชาบนหิ้งพระ เชื่อไม่เป็นสิริมงคล ขัดโชคลาภ

เป็นอีกหนึ่งบทความ เนื่องจากช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลช่วงปีใหม่แล้ว หลายคนก็เตรียมจัดการทำ บุ ญ ในบ้านและนอกบ้าน แต่หายคนก็อย า กที่จะทำการ ถ ว า ย ผลไม้ แต่รู้หรือไม่ว่ามีผลไม้บางชนิด ที่หลายคนถือว่าไม่เป็นมงคล

ตามความ เ ชื่ อ ของคนโ บ ร า ณ ในการนำผลไม้ขึ้นหิ้ง บู ช า นั้น จะต้องคัดสssผลไม้ที่มีชื่ออันเป็นมงคล ส่วนผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคลนั้น ห้ามนำขึ้น บู ช า บนหิ้ง เ ด็ ด ข า ด มีทั้งหมด ๑๕ อย่าง ได้แก่

๑ ละมุด เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักไม่โดดเด่น ปิด ซ่อน

๒ มังคุด เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้วไม่ได้ดีเท่าที่ควร ไปไม่ถึงที่สุด มันกุด ด้วน ไม่โดดเด่น

๓ พุทรา เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้วดีในช่วงแรก ช่วงหลัง ซาซา

๔ มะเฟือง เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักฝืดเคือง ไม่อะไรก็อะไร สักอย่าง

๕ มะไฟ เ ชื่ อ กันว่าทำอะไรแล้วมักต้อง เร่ง รีบ เหมือนไฟลน ไม่ได้คุณภาพ

๖ น้อยหน่า เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักมี ปั ญ ห า อุปสssค เล็กน้อย จุกจิก อยู่เสมอ ทำแล้วได้ผลเพียงน้อยนิด

๗ น้อยโหน่ง เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ได้ผลสมบรูณ์เพียงน้อยนิด มีอุปสssค ปั ญ ห า ไม่สมบรูณ์แบบ

๘ มะตูม เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับชื่อที่ตูมอยู่ตลอด ไม่ก้าวหน้า ไปไม่ได้ไกล

๙ มะขวิด เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้วมักจะประสบ ปั ญ ห า วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบ ข า ดโน่น ข า ดนี่เสมอ

๑๐ ลูกจาก เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ยั่งยืน

๑๑ ลูกพลับ เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ผลงานต้องโดนเก็บใส่ลิ้นชัก ไม่ได้แสดงผลงาน ไม่ก้าวหน้า

๑๒ ลูกท้อ เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว ท้อแท้ เ บื่ อหน่าย ไม่มีกำลังใจ

๑๓ ระกำ เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว มักจะไม่ประสบความสำเร็จ

๑๔ กระท้อน เ ชื่ อ กันว่า ทำอะไรแล้ว สิ่งที่ดี ที่ต้องการเผยแพร่ออกไป กลับสะท้อนมายังจุดเดิม

๑๕ ลางสาด เ ชื่ อ กันว่า เป็นผลไม้ที่มีย าง ทำอะไรแล้วมักจะมีเ รื่ อ ง ยุ่ ง ย า ก วุ่ น ว า ย

เรียบเรียง showbizinfoo.com