ห า ก วั น ห นึ่ ง มีคนทำให้เรา เ จ็ บ การให้ อ ภั ย คือ แ ก้ แ ค้ นที่ดีที่สุด

ห า ก วั น ห นึ่ ง มีคนทำให้เรา เ จ็ บ การให้ อ ภั ย คือ แ ก้ แ ค้ นที่ดีที่สุด

บุญที่ทำให้เป็นคน โ กรธย า กไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน

แต่เป็นบุญที่ต่อยอดจากทรัพยทานขึ้นมาเป็นอภั ยทานกล่ าวคือ เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว

ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแ ค้ น ความพย าบาทอ าฆ าตด้วยผู้ไม่ฝึกอภั ยไว้แต่เนิ่น

เ รื่ อ งเล็กก็ฉุ นข าด อาละ วาดได้หมดนานไปก็เป็นคนโ กรธง่ายหายย าก

อย ากเลิกนิ สั ยขีหงุดหงิดโ กรธง่ายหายย ากอา รมณ์ขีหงุดหงิดมักมีที่มาที่ไป

คือไม่ได้ อย่ างใจแล้วขั ดเคืองง่าย สะท้อนให้เห็นว่าอย ากเ อ าให้ได้ อย่ างใจมาก

และอดกลั้นกับ คลื่นรบกวน ได้ย าก ทางที่จะไม่หงุดหงิดง่ายคือ ทุกครั้งที่รู้สึกพุ่ง

เหมือนอย าก เ อ าให้ได้ อย่ างใจมาก ให้เ ตือนตัวเองว่านี่คือรากฐาน

อย่ างที่สุดของความหงุดหงิดง่าย

ขัดเคืองง่ายเพราะถ้าอย ากสิบ โลกมักให้ หนึ่ง หรืออย่ างเก่งก็ไม่ถึงห้า

เมื่อฉุกใจคิดได้ก็จะเห็นโ ท ษของความอย ากเ อ าให้ได้ อย่ างใจจิตจะฉล าดขึ้นทีละนิด

และใจเย็นกว่าเดิมทีละหน่อยส่วนทางที่จะอดกลั้นกับคลื่น

รบกวนได้มากขึ้น ก็คือเพิ่มเหตุปัจจัยของ ความหนักแน่น

เช่น พูดคำไหนคำนั้น แม้แต่ตั้งใจกับตัวเอง

ถ้าเป็นเ รื่ อ งดีเป็นคุณประโยชน์ อย่ างไรก็ต้องทำให้สำเร็จ เช่น

จะ ส ว ด อิติปิโสให้ได้ทุกวันเป็นเวล าหนึ่งเดือน ต่อให้ฟ้า

ถล่ มดินทล ายก็ต้องหาเวล าสักสามนาทีมาส วดให้จงได้ถ้าทำอย่ างนี้

เราจะพบเครื่องรบกวนทั้งภายนอกภายในมาลองใจมากมายหาก ผ่ า น ด่ า นสำเร็จ

ก็เท่ากับฝึกเ อ าชนะคลื่นรบกวน ไม่แพ้คลื่นรบกวนง่าย

แล้วพอทำสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จะรู้สึกว่า

ใจหายหงุดหงิดง่ายไปกว่าครึ่งตั้งแต่เดือนแรกทีเดียว

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara