เวลาไ ม่มีเ งิ น คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อแม่ แต่พอมีเ งิ น คนแรกที่คิดถึงคือ ใ ค ร

เวลาไ ม่มีเ งิ น …

คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่

แต่พอมีเ งิ น …

คนแรกที่คิดถึงคือแฟนและเพื่อน

อย ากได้รถ …

คนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่

แต่พอมีรถ …

คนแรกที่จะไปรับคือแฟนและเพื่อน

ร้านอาหารหรู บรรย ากาศคลาสสิค …

มีไว้สำหรับแฟนและเพื่อน

อาหารบนโต๊ะที่บ้าน

มีสำหรับพ่อและแม่

โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า …

มีไว้สำหรับแฟนและเพื่อน

ทีวี และสวนหน้าบ้าน …

มีไว้สำหรับพ่อและแม่

พ่อและแม่ คิดบั ญชีค่ าใช้จ่ ายก่อนนอน …

เพื่อความอยู่รอ ด

ลูกนอนคุยโทรศัพท์ เล่นอินเทอร์เน็ตก่อนนอน …

เพื่อให้หลับฝันดี

เวลาเรามีความสุข .

มักจะมองหาแฟนและเพื่อน

เวลาเรามีความทุ กข์ .

คนที่กั งว ล หดหู่และเศ ร้าส ลดใ จ คือพ่อและแม่

เวลาประส บความสำเร็ จ

เรามักมองหาแฟนและเพื่อนเพื่อนัดฉลองและสังสรรค์

แต่คนที่ดีใจที่สุดคือพ่อและแม่ …

แต่พ่อและแม่

กลับกลายเป็นคนที่เรามองข้ ามไป

ลูกไปรื่นเริงตามโรงภาพยนตร์

เธค ผับ โต๊ะสนุกเกอร์ ฯลฯ …

พ่อและแม่กลับทำงาน หรือ

นอนหลับเก็บแรงไว้ทำงานหาเ งิ นในวันรุ่งขึ้น

เพื่อแลกความสุขของลูก

อย า กให้ลูกเรียนสูง

เวลาแต่งงาน …

คนที่เป็นธุ ร ะหาสินสอดทองหมั้นคือพ่อและแม่

คนที่มีความสุขคือลูก

พ่อและแม่ตำหนิ ตั กเตื อน บางครั้ง

เต็มไปด้วยอาร มณ์ห่วงใย

เพื่อให้ลูกได้ดี

แต่ลูกคิดว่าสิ่งที่ พ่อและแม่พูด …

เป็น เ รื่ อ งไ ร้สๅ ระ

พ่อและแม่ …

คือผู้ฝ่าฟั นปั ญห าเป็นร้อ ยพั นประการเพื่อลูก

แต่พอลูกมีปั ญห า …

มักคิดได้ ท้อถอย ห ด หู่หรืออย า กต ๅ ย

พ่อและแม่คือผู้ที่ปกป้อง

และยืนเคียงข้างลูกจวบจนชีวิ ตจะหาไ ม่

ลูกกำลังคิดถึงสิ่งใ ด …

คำว่า “พ่อ” หรือ “แม่”

อาจเป็นคำแรกที่เราพูดได้ตั้งแต่เ กิ ด

แล้วคุณเตรียมอ ะไ รไว้

เพื่อคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือยัง

อย่าหลงลืม ถิ่นที่ ให้กำเนิ ด

ถิ่นที่เกิ ด จนเติบโต มาป่านนี้

พ่อแ ก่ แม่เ ฒ่า ยังคอยเจ้านะคนดี

หวนกลับมา ยังที่เจ้า ได้จากมา

ท่านชะเง้อ คอยทาง รอเจ้ากลับ

อย่าลาลับ ทำลืมว่า มาจากไหน

ยิ่งนับวัน สั งข าร ร่วงโรยไป

คอยลูกหลาน มาดูใจ ก่อนสิ้ นล ม

เค้าบอกว่า…ถ้าอ่ๅนแล้วส่ งต่ อ

ก็เท่ากับว่าได้ชี้นำให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ตัวคุณเ ห็ นค่ าของ

ความรัก