อานิส งส์ผลบุญของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลู กกตัญญูจะได้รับ

อานิส งส์ผลบุญของการดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลู กกตัญญูจะได้รับ

การตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1 เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อย ามท่านชร า ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใ จใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็ บป่ว ย

2 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธีศ พให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้

ถ้าท่านยังไ ม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

ถ้าท่านยังไ ม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พย าย ามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

ถ้าท่านยังไ ม่มีศีล ก็พย าย ามชักนำให้ท่านรั กษ าศีลให้ได้

ถ้าท่านยังไ ม่ทำสมาธิภาวนา ก็พย าย ามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรั กษ าศีล การทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แ ก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้ภพหน้า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

1 ทำให้มีความอดทน

2 ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3 ทำให้เป็นคนมีเห ตุผล

4 ทำให้พ้นทุ กข์พ้ นภั ยได้

5 ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6 ทำให้แคล้วคลาดภั ยในย ามคั บขั น

7 ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั กษ าผู้ที่ทำ

8 ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9 ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10 ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11 ทำให้มีความสุข

12 ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”

ที่มา amarinbabyandkids