ให้ทำก่อนสิ้นปีนี้ ขอขมาเจ้าที่ในบ้าน เสริมความมั่งคั่ง ทำชีวิตให้ดีขึ้น

การจุดธูปบูชา เสริมด ว งชะต าหรือขอพรสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ เป็นเ รื่ อ งของ

คว ามเชื่ටที่สืบทอดต่อกันมา ของคนเราเป็นเวลานาน

ทำบ่อย ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น ทำไมต้องไห ว้เจ้าที่

กลางบ้าน เจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับ

ศาลพระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อปกปักรั กษ า

การไห ว้ดังก ล่ า วจึงเป็นการไห ว้เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น

เราจึงควรไห ว้ทุก 3 ถึง 6 เดือนต่อครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อเป็นการขอขมา

ในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเกินไป โดยสา ม า ร ถ ไห ว้ได้เองทุกเวลาเที่ยง

ของวันอังคารและวันเ ส า ร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การไห ว้ดังนี้

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน-เผย วิธี ไหว้เจ้า ที่ กลาง บ้าน-ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน มีอะไรบ้าง-ไหว้เจ้าที่กลางบ้านตอนไหน

วิธีการไห ว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

2 ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล

5 หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแ ต ก ต่างกัน เช่น

องุ่น เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการเงิ น หรือทรัพ ย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น

กล้วย จะช่วยให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

แก้วมังกร เพื่อช่วยในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ

สับปะรด เพื่อจะได้มีหูต ากว้างไกล

วิธีการจัดของ

ให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้ว เ อ า ของทุกอย่าง

วางบนผ้าขาว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วก ล่ า วขอขมาว่า

ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน-เผย วิธี ไหว้เจ้า ที่ กลาง บ้าน-ไหว้เจ้าที่กลางบ้าน มีอะไรบ้าง-ไหว้เจ้าที่กลางบ้านตอนไหน

ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่…?

บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล

นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมาก ร ร ม

หากมีสิ่งใดก็ต ามที่ข้าพเจ้าไได้ทำ ผิ ด ไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี

ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มท่าน ขอท่านจงโปรดงดโ ท ษ เว้น โ ท ษ และอโหสิก ร ร ม

ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย อธิฐานขอต ามปรารถนา

จากนั้นให้รอจนธูปหมด ภายในบ้าน แล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้

โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลานกิน เพื่อความเป็นศิริมงคล

จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ขอบคุณแหล่งที่มา aomhugdaily